Výročná správa o činnosti PSC za rok 2019

Psychosociálne centrum Košice so sídlom na Löfflerovej 2 je mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá na základe zriaďovateľskej listiny poskytuje občanom mesta Košice a jeho blízkeho okolia zdravotnú starostlivosť prostredníctvom ambulancie klinického psychológa a psychiatrickej ambulancie (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti) a viac druhov sociálnych služieb (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).
Organizácia je členom neformálnej skupiny Sociálna platforma podporujúcej komunitný a sociálny rozvoj, Prierezovej skupiny jednotnej koordinácie projektov mesta Košice, Krízového intervenčného tímu mesta Košice a členom Ligy za duševné zdravie SR. Úzko spolupracuje s Občianskym združením Podané ruky a udržuje partnerstvá s inými verejnými či odbornými inštitúciami.
V súčasnosti má organizácia vypracovanú strategickú víziu, poslanie a ciele, ktoré sú veľmi úzko prepojené na dokumenty Mesta Košice (Integrovaná územná stratégia udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015-2020, Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2025. Súčasťou jej činnosti je aj participácia na tvorbe legislatívy v sociálnej oblasti.
Psychosociálne centrum Košice svoje služby poskytuje na odbornej úrovni kvalifikovaným personálom v počte 39 zamestnancov, ktorí pri práci s klientmi využívajú holistický a vysoko humánny prístup v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd. Z dôvodu zabezpečenia vysokej profesionality a odbornosti svojich zamestnancov, s dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb, vyslala organizácia v roku 2019 svojich zamestnancov na viac ako 100 vzdelávacích aktivít (školenia, workshopy, pracovné stretnutia, konferencie a i.).
V rámci sociálnej pomoci ponúka občanom v nepriaznivej sociálnej situácii niekoľko sociálnych služieb, a to Denný stacionár, Zariadenie núdzového bývania, Útulok a Komunitné centrum. Svoje problémy majú občania možnosť riešiť aj pomocou bezplatného sociálneho poradenstva v poradenskej kancelárii Pobočky PSC na Južnej triede 23 v Košiciach. Pri zložitých a dlhodobých problémoch je im poskytované akreditované špecializované sociálne poradenstvo, ktoré je zamerané najmä na seniorov, občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a dlhodobo nezamestnané osoby.
S podporou Mesta Košice svoju činnosť rozšírilo aj o zabezpečovanie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom Centra pre deti a rodiny. Činnosť centra je zameraná na maloleté deti a ich rodiny nachádzajúce sa v krízovej životnej situácii a je zabezpečovaná nepretržitou celoročnou prevádzkou s ubytovaním a stravou.
Aj počas roka 2019 organizácia pokračovala v podpore a spolupráci s rôznymi svojpomocnými skupinami, predovšetkým s klubom Anonymných alkoholikov.
V roku 2019 poskytli ambulancie klinického psychológa a psychiatrie Psychosociálneho centra Košice spolu 6 759 vyšetrení pre 5 261 pacientov v rámci zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. Možnosť vyšetrenia za úhradu využilo 164 občanov. Psychológovia a sociálni pracovníci organizácie počas roka pracovali so 6 rodinami na základe nariadenia súdu, čo si vyžiadalo 34 stretnutí.
Z pohľadu sociálnych služieb v roku 2019 využívalo 19 občanov sociálnu službu v Dennom stacionári na Löfflerovej 2, ktorý je súčasťou organizácie. Jeho cieľovou skupinou sú dospelé osoby v nepriaznivej sociálnej situácii pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby predovšetkým z dôvodu zdravotného postihnutia alebo dlhodobého zhoršenia zdravotného stavu. Klienti stacionára strávili v kolektíve 12 052 hodín zmysluplnými aktivitami zameranými najmä na ich aktivizáciu. Z tohto dôvodu poskytovalo svojim klientom široké spektrum podporných terapií, záujmových činností a voľnočasových aktivít, a to tak, aby si každý prijímateľ mohol zvoliť tú činnosť, ktorá najviac vyhovuje jeho záujmom, záľubám a zároveň aj zdravotnému stavu podľa individuálneho plánu klienta. K obľúbeným patrili napr. návšteva interaktívnej výstavy „Klamárium“ v Kulturparku, účasť na výstavách motýľov a orchideí v Botanickej záhrade UPJŠ, prehliadky rôznych expozícií vo Východoslovenskom múzeu, návšteva divadelných predstavení v Štátnom divadle Košice, výlety do Jasovskej jaskyne a Pieninského národného parku a pod. Pri práci s klientom sa využívali ergoterapia, muzikoterapia, canisterapia, biblioterapia, kognitívne a pamäťové hry, rôznorodá umelecká tvorba a i.
Súčasťou Psychosociálneho centra Košice sú aj sociálne služby krízovej intervencie, ktoré sú poskytované pre fyzické osoby na riešenie rôznych nepriaznivých situácií. V roku 2019 bolo s rodinami v krízovej situácii uzatvorených 25 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby pre 90 osôb v Zariadení núdzového bývania – Adlerova 4 a 23 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v Útulku – Adlerova 4 pre 71 osôb. V Zariadení núdzového bývania prebehlo 394 poradenských konzultácií a 298 intervencií poradenstva bolo využitých klientmi Útulku.
Služby Komunitného centra na Adlerovej 4 Košiciach využilo 84 občanov, ktorí svoju nepriaznivú situáciu riešili pomocou sociálneho poradenstva v počte 763 konzultácií. Pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia využili matky 33 detí. Okrem tejto formy pomoci klienti využili aj bohatú ponuku 413 skupinových aktivít organizovaných Komunitným centrom zameraných na prevenciu, informovanosť v rôznych oblastí a záujmovú činnosť.
Populárnymi boli napríklad tvorivé dielne, skupinové varenie a pečenie, škola šitia, finančný denník a iné. Nezabudlo sa ani na prevenciu v oblasti obchodovania s ľuďmi a dodržiavania ľudských práv, či ako správne recyklovať a čo robiť v prípade požiaru. Klienti sa zúčastnili výletu do ZOO a Dinoparku, zažili opekačku v lesoparku, zorganizovali si rôzne oslavy a priamo zažili atmosféru hokejového zápasu HC Košice.
V roku 2019 navštívilo 259 občanov priestory na Južnej triede 23 z dôvodu potreby riešiť svoje problémy pomocou poradenského procesu. Riešenie sociálnych konfliktov si vyžiadalo 650 poradenských konzultácií.
Centrum pre deti a rodiny počas roka 2019 poskytlo starostlivosť 9 deťom. Liečebno-výchovnú a psychologickú starostlivosť zabezpečilo pre 8 detí na základe pobytového opatrenia súdu, z ktorých boli 2 deti vrátené do biologickej rodiny. V zariadení bolo 1 dieťa umiestnené na základe dohody na dobrovoľný pobyt.
Hlavnou prioritou Psychosociálneho centra Košice je viesť všetkých svojich prijímateľov služieb k ich všestrannému rozvoju osobnosti a zároveň ich vnímať ako rovnocenných partnerov, ktorí sa slobodne rozhodujú a podľa úrovne ich fyzických a duševných schopností sa spolupodieľajú na ponúknutej pomoci. Svoju činnosť sa snaží v maximálne možnej miere orientovať na prijímateľov služieb a to najmä s prihliadnutím na ich spokojnosť a dôstojný život. Organizácia má veľký záujem poskytovať sociálne služby tak, aby ich prijímatelia neboli na sociálnej službe závislí, ale aby mohli čo najskôr žiť čo najbežnejším spôsobom života. Pomáha im stať sa súčasťou miestnej komunity, buduje dobré vzťahy s verejnosťou a vytvára otvorené a prirodzené vzťahy s okolím. Prijímateľov sa snaží zapájať aj do činnosti súvisiacej s prevádzkou zariadenia. Zachováva ich právo vyjadrovať sa ku kvalite a forme poskytovaných sociálnych služieb na pravidelných stretnutiach s vedením zariadenia a jeho personálom, čím sa vytvára priestor na odstraňovanie možných bariér (nevšímavosť, neochota, neinformovanosť) a na prevenciu vzniku možných konfliktov medzi prijímateľmi a zamestnancami.
Nezabúda na spoluprácu a komunikáciu s rodinou a blízkymi osobami prijímateľov za účelom udržiavania kontakt s ich sociálnym okolím tak, aby sa minimalizovalo riziko sociálnej exklúzie. Aktivizácia prijímateľov je zámerná a cielená, nakoľko vedie k udržaniu alebo aj k zvyšovaniu doteraz získaných schopností, zručností, prípadne napomáha k zlepšovaniu celkového fyzického ale aj psychického zdravia. Významným pozitívom aktivizácie prijímateľov je účelné vyplnenie ich voľného času, ktoré eliminuje nežiaduce patologické javy. V priebehu roka bolo zorganizovaných niekoľko kultúrnych, náučných, spoločenských podujatí a športových aktivít, o ktorých pravidelne informuje verejnosť prostredníctvom svojej webovej stránky a vo svojom občasníku „Krehké duše“.
Okrem týchto činností Psychosociálne centrum Košice vykonávalo aj preventívnu činnosť v rôznych oblastiach. Pre rodiny ohrozené sociálnym vylúčením zrealizovalo Výchovno-vzdelávací program, do ktorého sa prihlásilo 10 matiek. Program bol zameraný najmä na podporu získavania a rozvíjania rodičovských zručností, ale aj na rozšírenie či doplnenie znalostí týkajúcich sa vzťahov v rodine, základnej zdravovedy, alebo prítomnosti rôznych rizík v oblasti rodiny. Na plánovaných 20 hodinách formou prednášok, ktorých súčasťou boli aj priame aktivity zamerané na účastníkov, bola zaznamenaná účasť v počte 132.
Psychosociálne centrum Košice v roku 2019 spolupracovalo s niekoľkými základnými školami v rámci Košíc, pre ktoré psychológovia pripravili niekoľko prednášok zameraných na prevenciu kyberšikany medzi deťmi a mládežou z pohľadu vplyvu sociálnych sietí na spoločnosť. Zapojilo sa aj do niekoľkých projektov a aktívne koordinovalo Verejnú zbierku Dni nezábudiek, ktorú organizuje Liga za duševné zdravie SR v spolupráci s piatimi strednými školami v Košiciach.
Počas roka bolo zrealizovaných niekoľko kultúrnych a prezentačných akcií v rámci ktorých mali svoj priestor nielen zamestnanci, ale aj prijímatelia sociálnych služieb. Svoj umelecký prejav ukázali občanom Košíc počas predstavenia „Úsmevy pre Košice“, ale aj na podujatí „Deň otvorených dverí“ pripraveného pre odborníkov z príbuzných oblastí a verejnosť. Hlavnou myšlienkou bolo predstaviť celú činnosť a unikátnosť zariadenia zameraného na komplexnú psychiatrickú, psychologickú zdravotnú starostlivosť a sociálnu pomoc „pod jednou strechou“.
Rok 2019 sa niesol v duchu 25. výročia vzniku Psychosociálneho centra Košice, ku ktorému bol zorganizovaný Vianočný koncert v Evanjelickom kostole na Mlynskej 23 v Košiciach za podpory Evanjelického cirkevného zboru, na ktorom vystúpili rôzne umelecké telesá (zbor, detský spevokol, sláčikový orchester a i.). Koncert bol venovaný rodinám, priateľom, podporovateľom, klientom a všetkým, ktorí sa zaslúžili o vznik a činnosť Psychosociálneho centra počas dvadsaťpäť ročného pôsobenia v Košiciach.

Vypracovala: PhDr. Daniela Jároši
V Košiciach, dňa 27. 01. 2020

Comments are closed.