Sociálne poradenstvo

Pre občanov Košíc a blízkeho okolia, ale aj širšiu verejnosť poskytujeme základné aj špecializované sociálne poradenstvo (ŠSP). 📲

Problémy, pri ktorých pomáhame nájsť riešenie:
– Strata zamestnania (krátkodobá / dlhodobá nezamestnanosť)
– Zhoršený zdravotný stav a s ním súvisiaci znížený životný komfort
– Strata bývania 🏠/ ohrozenie do budúcna
– Zhoršená sociálna situácia v rodine 👨‍👩‍👧
– Problémová orientácia v úradných dokumentoch a ďalšie

Hlavné nástroje pomoci:
– Anamnéza problému klienta, rozhovor s klientom
– Pomoc pri vypísaní tlačív a dokumentov📝, pomoc pri uplatnení na pracovnom trhu, tvorbe životopisu, motivačného listu, nácvik na pohovor
– Pomoc pri nastavení hospodárenia s peniazmi
– Pomoc pri vybavovaní žiadosti o sociálne služby, orientácia v aktuálnych možnostiach a podmienkach poskytovania služieb
– Vysvetlenie úradných dokumentov, lehôt, orientácia v úradnom styku, sprevádzanie klienta na úradné inštitúcie, komunikácia v zástupe
– Nasmerovanie klienta na konkrétnu odbornú pomoc v rámci jeho problému

Sociálne poradenstvo je nastavené individuálne podľa potrieb každého klienta, pričom za základ práce je považované nasmerovanie klienta k aktivizácii vlastných zdrojov💪, aby postupne zvládal problémové situácie riešiť s minimálnou pomocou zo strany odborníka, resp. úplne samostatne, nakoľko cieľom je zvýšiť vlastné schopnosti klienta jednak vyhodnotiť vzniknutú situáciu a tiež získať zručnosti a schopnosti na jej úspešné riešenie.

Sociálne poradenstvo je podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

Psychosociálne centrum okrem základného sociálneho poradenstva poskytuje občanom aj špecializované sociálne poradenstvo na základe akreditácie MPSVR SR, ktoré je zamerané najmä na fyzické osoby sociálne vylúčené a ohrozené sociálnym vylúčením, osoby s nepriaznivým zdravotným stavom, osoby dlhodobo nezamestnané a osoby vo vyššom veku (seniori).
Služba je prístupná pre obyvateľov Mestskej časti Košice – Juh, ale aj pre širokú verejnosť mesta Košice a Košice – okolie, ktorí sa ocitli v krízovej situácii.
Okrem verejnosti sa sociálne poradenstvo poskytuje aj klientom ostatných sociálnych služieb, ktoré má Psychosociálne centrum v rámci svojej organizačnej štruktúry.
Špecializované sociálne poradenstvo je úzko prepojené aj s odbornou starostlivosťou zdravotníckej zložky organizácie (psychologické a psychiatrické ambulancie).

Súčasťou poradenského procesu je aj poskytnutie konkrétnych odborných činností, ako:

  • základné sociálne poradenstvo,
  • špecializované sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • preventívna aktivita,
  • pomoc pri pracovnom uplatnení,
  • pomoc pri hospodárení s peniazmi a i.

Hlavným nástrojom sociálneho poradenstva je poradenský rozhovor. Na základe prvého kontaktu s klientom a zistenia problému a očakávaní, s ktorými prichádza, stanovíme po vzájomnej dohode možnosti riešenia jeho sociálnej situácie, zameriame sa na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu jeho problémov a vhodnými metódami poskytneme konkrétnu odbornú pomoc. Našou ambíciou je pomôcť občanovi orientovať sa vo vlastnom sociálnom priestore a podporovať využívanie prirodzených zdrojov pomoci v rodine a v najbližšom sociálnom prostredí.

Poradenstvo je zamerané na rozvoj sociálnych, pracovných schopností a zručností, orientáciu na pracovnom trhu, prípravu písomností aj klienta na pracovný pohovor, plánovanie výdavkov a príjmov. Na tréning každodenných a komunikačných zručností, podporu sebaobhajoby a samostatného nezávislého života, podporu sociálnej siete, výber optimálnej pomoci, formy alebo typu sociálnej služby a podobne.

Obrátiť sa nás môžete, keď prežívate ťaživú životnú situáciu, ste v núdzi, stratili ste zamestnanie, potrebujete sa zorientovať sa vo svojej sociálnej situácii, vo svojich právach, nárokoch a povinnostiach, keď máte nepriaznivý zdravotný stav, potrebujete informácie o možnej pomoci a službách, neviete ako vybaviť žiadosť do zariadenia sociálnych služieb, dôchodok, kompenzácie, alebo keď neviete na koho sa vlastne obrátiť a pod.

Službu poskytujeme bezplatne.

Poradňa sociálneho poradenstva – pobočka Južná trieda 23, Košice.

Pondelok 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Utorok 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Štvrtok 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Piatok 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:00


Objednať sa môžete osobne, telefonicky na čísle 055/6784520 alebo 0949404981, prípadne emailom na juznatrieda@pscentrum.sk

Comments are closed.