Zariadenie núdzového bývania

Násilie v rodine, psychické alebo fyzické týranie, konfliktné situácie, ktoré vyvolávajú agresivitu, nezvládnuteľné správanie a neprimeraný tlak na člena alebo viacerých členov rodiny, obmedzovanie osobnej slobody, finančné obmedzovanie, manipulácia a pod. sú vážne problémy v spolunažívaní, manželskom alebo partnerskom živote. Môžete ich riešiť a požiadať nás o pomoc v našom zariadení. 

Kapacita zariadenia: 44 

Dĺžka  pobytu: doba určitá 

Komu poskytujeme pomoc? Cieľová skupina zariadenia: Fyzická osoba (matky s deťmi) v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozená správaním iných fyzických osôb, alebo ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb. 

Poskytované služby

Ubytovanie  

Ubytovanie naším klientom umožňuje nájsť útočisko v ťažkých životných situáciách a pomôže pri zabezpečovaní ich základných životných potrieb. Izby sú zariadené štandardným lôžkovým a úložným nábytkom a základnými elektrickými spotrebičmi, ktoré utvárajú podmienky na:  

 • prípravu stravy, 
 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
 • upratovanie 
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 
 • záujmovú činnosť,  
 • v krízových situáciách poskytujeme potravinovú pomoc, ošatenie a obuv.  

Sociálne poradenstvo  

Náš odborný personál svojou činnosťou napomáha klientom k sebapoznaniu a hľadaniu vlastných zdrojov a kompetencií v zvládaní životných situácií. Skupinovými sedeniami a aj individuálnym prístupom sa snaží o komplexné riešenie nepriaznivej situácie klientov.  

Klientom pomáhame:  

 • postupne rozvíjať sociálne schopnosti a budovať svoje sociálnej siete, 
 • podporovať komunikačné zručnosti so zreteľom na vlastný samostatný a nezávislý život, 
 • získavať pracovné zručnosti orientáciou na pracovnom trhu, vyhľadávaním pracovných ponúk, prípravou písomností a aj klienta na pracovný pohovor, 
 • s plánovaním príjmov a výdavkov, sledovaním vlastných financií, s učením sa správneho hospodárenia rodiny, 
 • s kompletizáciou potrebných tlačív a žiadostí na jednotlivé úrady, 
 • s posilňovaním rodičovských zručností a schopností vo výchove a starostlivosti o deti, 
 • s hľadaním si ďalšieho ubytovania, osamostatnenia sa. 

Ako podať žiadosť? Zásady a postupy o prijímaní klientov do ZNB 

Postup pri prijímaní klientov: 

 • kompletizácia žiadosti a podanie žiadosti, 
 • prerokovanie v komisii pre prijímanie do ZNB, 
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb. 

Kompletizácia žiadosti a podanie žiadosti 

Žiadosť je možné podať osobne, priamo na adrese zariadenia alebo elektronicky, mailom na adresu znb@pscentrum.sk  

Žiadosť musí obsahovať: 

 • dôvody pre poskytovanie sociálnych služieb, 
 • potvrdenie o príjmových pomeroch žiadateľa, 
 • prešetrenie sociálnej situácie v rodine na ÚPSVaR oddelenie sociálno-právnej ochrany podľa trvalého bydliska, 
 • potvrdenie o evidencii na ÚPSVaR, príp. dôvod vyradenia, 
 • minimálne jedno z tlačív : 
 • kópiu lekárskej správy o fyzickom útoku alebo napadnutí, ohrození 
 • potvrdenie o nahlásení týrania polícií 
 • potvrdenie od príslušného ÚPSVaRu o tom, že je člen alebo členovia rodiny v ohrození a sú u nich prítomné známky týrania, obmedzovania osobnej slobody, ohrozenia alebo agresivity  

Na stiahnutie: 

Komisia pre prijímanie do ZNB 
Žiadosti o poskytnutie sociálnych služieb prejednáva odborná komisia ZNB, ktorá zasadá pravidelne jedenkrát mesačne, prípadne podľa potreby.
Odborná komisia sa oboznámi s prejednávanou žiadosťou a so sociálnou situáciou žiadateľa. Prizvaný žiadateľ sa k podanej žiadosti vyjadrí a poskytne členom komisie ďalšie potrebné informácie o svojej sociálnej situácii. Na základe zistených skutočností komisia predloží svoje stanovisko riaditeľke Psychosociálneho centra – Zariadenia núdzového bývania, ktorá rozhodne o poskytnutí resp. neposkytnutí sociálnych služieb v zariadení. V prípade, ak nie sú v zariadení voľné miesta, ZNB zaradí žiadosť do evidencie a žiadateľovi zašle písomné oznámenie o zaradení do evidencie žiadateľov. Zariadenie vedie evidenciu žiadateľov podľa poradia, v akom boli žiadosti doručené. 

Predvolanie k nástupu do ZNB 
Po uvoľnení ubytovacieho miesta ZNB z poradovníka predvoláva k nástupu žiadateľov v poradí, v akom sú v evidencii zaevidovaní. Pred spísaním zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb je zariadenie povinné zistiť, či sa u žiadateľa nezmenili podmienky rozhodujúce na poskytovanie sociálnych služieb. 

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb 
Pred nástupom do zariadenia je so žiadateľom uzatvorená písomná zmluva o poskytovaní sociálnych služieb a žiadateľ je oboznámený so všetkými potrebnými skutočnosťami. 
Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb uzatvára so žiadateľom riaditeľ Psychosociálneho centra. 

Úhrada za sociálne služby 

Úhrada za sociálne služby – bývanie v Zariadení núdzového bývania je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) v platnom znení. 

Prehľad o úpravách úhrad za poskytované služby na roky 2023, 2024, 2025.

Právne normy 

Kontakt: 
tel.: 055/69 86 249
e-mail: znb@pscentrum.sk 

Comments are closed.