Sociálne služby

Sociálne služby sú poskytované na základe Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na
a)prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b)zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c)zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d)riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e)prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f)zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa.

V Psychosociálnom centre poskytujeme nasledujúce ambulantné a pobytové sociálne služby:

Ambulantná forma
Denný stacionár
Komunitné centrum
Sociálne poradenstvo

Pobytová forma
Útulok
Zariadenie núdzového bývania

Cenník úhrady za sociálne služby:

Ekonomicky oprávnené náklady za príslušný rok

Psychosociálne centrum má vypracovaný plán riešenia krízových situácií:

Comments are closed.