Komunitné centrum

Komunitné centrum (ďalej len KC) prevádzkuje Psychosociálne centrum podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (§ 24d). Zriadené je v rámci Národného projektu Komunitné centrá.

Úlohou KC je napomáhať sociálne vylúčeným osobám k začleňovaniu do spoločnosti, a to poskytovaním komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít. KC úzko spolupracuje so sociálnymi pracovníkmi Zariadenia núdzového bývania a Útulku na Adlerovej ulici č. 4.
V KC poskytujeme služby bezplatne.

Komunitné centrum je od 1.8.2023 zapojené do národného projektu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Právne normy:

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (§ 24d),
 • Štandardy komunitných centier Národného projektu Komunitné centrá.

Poskytované služby

Klientom Zariadenia núdzového bývania, Útulku na Adlerovej ulici č. 4, občanom v Mestskej časti Dargovských hrdinov a širokej verejnosti poskytujeme v KC tieto služby:

 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc s vypísaním rôznych žiadostí a tlačív, životopisov a motivačných listov k zamestnaniu,
 • poradenstvo pri hľadaní zamestnania či ubytovania,
 • vedieme klientov k zmysluplnému tráveniu voľného času,
 • motivujeme k získaniu nových vedomostí, zručností, schopností i kontaktov,
 • pomáhame pri príprave na školské vyučovanie,
 • organizujeme záujmové, voľnočasové a preventívne aktivity,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (napr. pri odvolaniach proti nevyhovujúcim rozhodnutiam orgánov verejnej moci).

Služby poskytujeme každému bez podania žiadostí.

Naše aktivity

V Komunitnom centre organizujeme rôzne záujmové, voľnočasové a preventívne aktivity. Medzi naše pravidelné aktivity patrí:

 • Tvorivá dielňa – vyrábame dekoratívne a úžitkové predmety z rôznych materiálov, maľujeme, vyrábame sviečky a mydlá. Tieto výrobky ponúkame na Vianočných a Veľkonočných trhoch, ktoré organizuje mesto Košice a Košický samosprávny kraj. Tvorivú dielňu využívame ako pracovnú terapiu pre našich klientov.
 • Spoločné varenie – spoločne s našimi klientmi pripravujeme jednoduché jedlá z lacných a dostupných surovín. Klientov učíme využívať všetky potraviny bez zbytočného vyhadzovania a plytvania.
 • Šikovné ruky šijú – klientky podporujeme v získavaní novej zručnosti a to šiť na šijacích strojoch. Zároveň sa venujeme aj ručnému šitiu. Vyrábame nové výrobky ale aj opravujeme staré oblečenie či bytový textil.
 • Detský klub – poskytujeme priestor na kreatívne a aktívne trávenie voľného času pre rodičov s deťmi.
 • Skupinové sedenie so psychologičkami – pre rodičov organizujeme skupinové sedenie pod vedením psychologičiek PSC. Sedenia sú zamerané na výchovu detí.

Okrem týchto aktivít organizujeme aj rôzne tematické a nepravidelné aktivity ako napr.:

 • Preventívne aktivity – realizujeme a organizujeme rôzne prednášky a besedy o finančnej gramotnosti, o zamestnanosti, hygienických zásadách, prednášky o výchove detí, správnom dojčení a starostlivosti o deti a iné.
 • V Klubovni Foresta Gumpa – organizujeme rôzne podujatia a akcie ako napr. premietanie filmov, tematické párty a oslavy, priateľské zápasy v stolnom tenise a pod.
 • Výlety – našim klientom sa snažíme sprostredkovať možnosť zúčastniť sa rôznych výletov, výstav, návštev knižníc. Organizujeme veľa aktivít vonku v prírode a mestských parkoch.

Viac o našich aktivitách si môžete pozrieť na facebookovej stránke Komunitného centra Adlerova 4.

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Bitová
Komunitné centrum, Adlerova 4, 040 22 Košice 2 poschodie, dvere č. 9
Tel.: 0918 964 720
e-mail.: kc@pscentrum.sk

Otváracie hodiny

Pondelok10:00 – 14:30, 15:00 – 18:00
Utorok 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:30
Streda 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
Piatok 7:30 – 12:00, 12:30 – 14:00

Comments are closed.