Sociálno-právna ochrana detí

Psychosociálne centrum v Košiciach v priestoroch na Löfflerovej ulici č. 2 a na Južnej triede č. 27 vykonáva opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.
Rodinám, ktoré majú špecifický problém, ocitli sa v krízovej situácii, majú konflikty v rodine alebo sa nevedia prispôsobiť novej situácii v rodine, poskytujú odborníci (psychológovia a sociálni pracovníci):

  • psychologickú pomoc a podporu pri stretnutiach rodičov s deťmi,
  • dohľad nad priebehom stretnutí,
  • konzultácie a usmernenie pri stretnutiach,
  • facilitáciu v rámci psychologického poradenstva,
  • pomoc formou asistovaného odovzdávania detí.

Psychologické poradenstvo, asistované stretnutia a asistované odovzdávania môžu prebiehať počas pracovných časov a dní ambulancie klinickej psychológie (viď Kontakt). Konkrétny čas je potrebné dohodnúť s pracovníkmi Psychosociálneho centra vopred na opatreniaspo@pscentrum.sk.

Konkrétny postup pri realizácii:

Činnosť poradensko-psychologickej pomoci je realizovaná na základe rozhodnutia súdu alebo na základe písomného odporúčania príslušného ÚPSVaR. Prvým krokom je úvodné poradensko-informačné stretnutie psychologičky a sociálnej pracovníčky s každým z rodičov. Toto stretnutie má slúžiť ako objektivizácia a anamnéza rodinnej situácie na základe dobrovoľného prístupu klientov. Je potrebné dohodnúť sa na kontrakte s klientmi o priebehu stretnutí, frekvencii. Konkrétna realizácia je potom na dohode s prideleným odborným pracovníkom. Úhrada za poskytovanie poradensko–psychologickej podpory je stanovená platným cenníkom Psychosociálneho centra, pričom úvodné poradensko-informačné stretnutie je bezplatné a rodiny v hmotnej núdzi sú oslobodené od úhrady na základe potvrdenia príslušného ÚPSVaR.

Kontakt: opatreniaspo@pscentrum.sk 055/678 45 20, 055/671 93 59

Comments are closed.