Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Psychosociálne centrum podporilo „Dni nezábudiek 2018“

„Vyliečme nezáujem“ bola hlavná myšlienka tohtoročnej celoslovenskej verejnej zbierky Dni nezábudiek 2018.
Psychosociálne centrum, aktívny člen Ligy za duševné zdravie SR, sa v dňoch 3. až 5. októbra 2018 zapojilo do zbierky koordinovaním 52 dobrovoľníkov – študenti košických stredných škôl: Športové gymnázium Trieda SNP 104, Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Súkromné gymnázium Dneperská 1, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17 a Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Požiarnická 1. Do zbierky sa ako dobrovoľníci zapojili aj zamestnanci PSC a klienti Denného stacionára Včielka na Löfflerovej 2 v Košiciach.
Všetci sa tak stali súčasťou spoločného cieľa „vyliečiť nezáujem“ o duševné zdravie, finančne podporiť projekt obnovy Linky dôvery pre občanov a v neposlednom rade aj množstvo projektov cieľovo zameraných na prevenciu duševného zdravia.
S hrdosťou môžeme oznámiť, že pod koordináciou našej organizácie sa podarilo vyzbierať sumu

970,25 EUR.

Z tejto sumy bude 70 % čiastkou podporený pripravovaný projekt „S nezábudkou nevyhoria naše duše“.
Naše ďakujem patrí všetkým ľuďom, ktorí počas týchto dní prispeli svojim dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek označených modrou nezábudkou, ktorí si modrú nezábudku s hrdosťou pripli, ale aj tým ktorí našli odvahu sa na citlivú tému o duševnom zdraví porozprávať.
Niekoľko skvelých ľudí z akcie môžete uvidieť v našej fotogalérii.Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách

Už po štvrtý krát Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku.

Psychosociálne centrum na Löfflerovej ulici č. 2 v Košiciach sa k tomuto projektu opäť pripája . Preto dňa 24. 10.2018 v čase od 8:00 -12:00 hod. sa môžete o všetkom, čo sa týka duševného zdravia poradiť s MUDr. Malejčikovou Alžbetou v našej psychiatrickej ambulancii.

Viac informácií nájdete na www.dusevnezdravie.skKrízové stredisko „ Oceľová nádej“ Košice - Krásna bude od 01.01.2019 fungovať ako Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby

Krízové stredisko „Oceľová nádej“ Košice Krásna je už 12 rokov súčasťou samosprávy mesta Košice v rôznych polohách. Najprv bolo zriadené Mestom Košice ako samostatný subjekt, resp. ako súčasť oddelenia sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice , od 1.1.2008 prešlo pod Stredisko sociálnej pomoci, Garbiarska 4 Košice ako jeho organizačná zložka a od 1.1.2016 prešlo pod Psychosociálne centrum Košice opäť ako jeho organizačná súčasť.

Činnosť KS je vykonávaná v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje nielen činnosť zariadenia,  postup prijímania detí do krízového strediska, ale aj financovanie KS, ktoré je kombinované zo strany štátu a z rozpočtu samosprávy – Mesta Košice.

Od. 1.4.2018 je v platnosti novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorou sa zásadne mení a upravuje činnosť, náplň a hlavne financovanie krízových stredísk, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy - obcí, miest a VÚC. Zmena financovania prináša predovšetkým to, že od 1.1.2019 budú tieto krízové strediská plne financované len z rozpočtu obcí, miest a VÚC. Krízové stredisko „ Oceľová nádej“ bolo doposiaľ financované na 50 % zo strany štátu a 50% celkových nákladov bolo realizovaných z rozpočtu Mesta Košice prostredníctvom Psychosociálneho centra Košice. Napríklad v roku 2017 boli celkové náklady vo výške 133 399,71 €, pričom zo štátneho rozpočtu bol príspevok vo výške 63 500 € a z rozpočtu MMK 69 899,71 €. Krízové stredisko je v nepretržitej prevádzke, nakoľko sa poskytuje starostlivosť a pomoc deťom, ktoré sú vo vážnej krízovej situácií ( napríklad deti náhle osireli, rodičia ich výchovu nezvládajú, nemôžu sa o deti starať z dôvodu vážneho zdravotného postihnutia alebo mentálneho postihnutia, svojím správaním a spôsobom života deti ohrozujú , alebo sa v rodine vyskytla vážna krízová situácia).

Vedenia Mesta Košice rozhodlo, že aj napriek plnému financovaniu z vlastného rozpočtu bude túto pomoc poskytovať aj naďalej a pokiaľ sa rodina ocitne v krízovej životnej situácii, bude tu vytvorené miesto a podmienky pre poskytnutie promptnej odbornej pomoci. Zároveň sa v zmysle novej legislatívy schválili nové podmienky a zmena názvu zariadenia – Krízové stredisko bude od 01.01.2019 už Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby. V tej súvislosti pripravilo Psychosociálne centrum Košice aj nové špecializované programy, ktoré bude realizovať :

1. Špecializovaný program na získanie, rozvoj a nácvik rodičovských zručností

2. Špecializovaný program psychologickej diagnostiky detí a rodín, ktoré sú v krízových situáciáchÚsmevy pre Košice 2018

Aj tento rok sme sa s klientmi denného stacionára zapojili do podujatia Úsmevy pre Košice, ktoré každoročne organizuje naše mesto pri príležitosti osláv „Dňa mesta Košice.“ Na „Úsmevoch“ majú príležitosť prezentovať svoju tvorivú činnosť rôzne organizácie, domovy sociálnych služieb a ďalší pozvaní hostia.

Tento rok sme si pripravili program zložený z piesní a básní, na tvorbe ktorých sa podieľali samotní klienti. Príprava, výber a nácvik trvali niekoľko mesiacov. Všetko to začalo myšlienkou našej klientky, ktorá pri rozhovoroch s kolektívom vytvorila hlavnú tému, a to „Loď nádeje, radosti a lásky.“Takto vnímala náš stacionár a atmosféru v ňom. Táto myšlienka sa niesla aj pri tvorbe nášho vystúpenia. Výber jednotlivých piesní a básne prirodzene nadväzoval a napĺňal spomenutý citát zmyslom. Ako prvá vystúpila naša klientka - speváčka Monika s ľudovou piesňou „Červené jabĺčko“ a hudobným doprovodom nášho klienta – gitaristu Mariána. Svojím krásnym spevom zaujala celé publikum a navodila príjemnú komornú atmosféru. Nasledovala naša Valéria s prednesom svojej básne „ Loď nádeje, radosti a lásky“, ktorú napísala inšpirovaná danou myšlienkou, dala jej príbeh, atmosféru a priblížila divákom to, ako sa cíti a ako vníma to, že chodí do stacionára. Svojou úprimnosťou a výborným prenesením myšlienok do slov, sa dotkla každého prítomného. Pri prednesení básne ju hudobne doprevádzali naši šikovní gitaristi. Potom nasledovala pieseň „Milá depka“, ktorej text aj hudbu napísali naši klienti Beáta a Marián. Pieseň je výpoveďou o tom, aké bolo pre nich prežívať depresiu, no zároveň nesie aj istú nádej na lepšie zajtrajšky. Spevom ju prezentoval Marián spoločne s krásnym hlasom Katky a samozrejme gitarovým doprovodom. Program sme ukončili piesňou „Náš stacionár“, ktorej text napísala naša spisovateľka Valéria a zhudobnili sme ju na melódiu známej ľudovej piesne. Túto záverečnú pieseň spieval celý kolektív stacionára, ktorý roztlieskal aj všetkých divákov.

Tvorba a príprava na „Úsmevy“ nás napĺňali radosťou a boli sme šťastní, že naša práca zožala pozitívne ohlasy. Už teraz sa tešíme a rozmýšľame nad programom, aby sme sa takto v máji opäť stretli na doskách Historickej radnice v Košiciach.

Atmosféru z nášho vystúpenia si môžete pozrieť vo fotogalérii. tu.Narodeninová párty Komunitného centra

Komunitné centrum Adlerova Košice v tomto čase oslavuje svoje 3.narodeniny. Pri tejto príležitosti sme si pripravili spolu s klientkami a deťmi Narodeninovú párty. Tá sa konala 25.4.2018 v priestoroch Klubovne Foresta Gumpa.

Prípravy na oslavu začali deň pred tým, pečením narodeninovej torty. Tú sme si upiekli v rámci pravidelnej skupinovej aktivity komunitného centra: Varíme spolu. Žienky vážili, miešali suroviny, deťúrence sa medzitým hrali v herni, a dokonca aj oblízali varešky s dobrotou. Kým sa korpus na tortu piekol, uvarili sme tortovú plnku, a potom plnili, zdobili...a spoločne sa tešili.

Prišiel deň D. Od rána sa v klubovni upratovalo, pripravovalo, zdobilo, až kým sa oficiálne nezačala naša párty. Z klubovne sa ozýval smiech, krik detí. Prekvapením a vlastne aj takým komunitným darčekom bolo vytvorenie stromčeku šťastia, lístky ktorého tvoria otlačky prstov všetkých detí, žien a pracovníkov komunitného centra, a zariadenia núdzového bývania. Postupne sa lístky doplnia o všetkých, ktorí budú klubovňu navštevovať.

Vyvrcholením oslavy bolo spoločné „sfúknutie“ troch sviečok na torte a samozrejme spoločné maškrtenie tejto úžasnej dobroty. Veríme, že o rok si túto oslavu zopakujeme, a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie.

Fotografie z tejto aktivity si môžete pozrieť tu.Ako uspieť na pracovnom trhu

Komunitné centrum dňa 27.4.2018 zorganizovalo prednášku personálnej agentúry ManpowerGroup Slovensko s názvom „Ako uspieť na pracovnom trhu“. Prednáška sa prvýkrát konala v priestoroch Klubovne Foresta Gumpa.

Klientky Komunitného centra, Zariadenia núdzového bývania a Útulku sa naučili napísať naozaj obsahovo kvalitný životopis. Dozvedeli sa, že napísať v dnešnej dobe životopis tak, aby obsahoval všetky dôležité informácie, je jedným zo základných predpokladov pozvania na pracovný pohovor. Každá klientka dostala vzor štrukturovaného profesijného životopisu, ktorý jej môže pomôcť zvýšiť šancu nájsť si vhodné zamestnanie. Ďalšou témou bolo vypracovanie motivačného listu so samotným vysvetlením, prečo sa takýto list vôbec píše.

Druhá časť prednášky bola vedená formou rozhovoru, kde sa aktívnou účasťou klientiek rozoberali témy ako sa na pracovný pohovor treba pripraviť a ako sa správať na pohovore. Postupne sa oboznámili s pravidlami etikety či už správneho oblečenia, podania rúk, presnosti, gestikulácie a podobne.

V závere dostali klientky možnosť zaregistrovať sa v personálnej agentúre ManpowerGroup Slovensko, priniesť osobne, elektronicky, alebo s pomocou Komunitného centra svoj vyplnený životopis, aby im aj touto cestou pomohli uspieť na pracovnom trhu.

Aj touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať personálnej agentúre ManpowerGroup Slovensko za veľmi cenné informácie, a príjemnú atmosféru a najmä usmievavým pracovníčkam Jane Ševčíkovej a Nikole Mariančíkovej, ktoré túto prednášku zrealizovali.

Fotografie z tejto aktivity si môžete pozrieť tu.Autorské čítanie v dennom stacionári

Marec v dennom stacionári sa niesol hlavne v duchu príprav na Veľkonočné sviatky. Priestory Psychosociálneho centra sme vyzdobili a nevedeli sme sa už dočkať príchodu teplých a slnečných dní a voňavého vzduchu prichádzajúcej jari.

Marec je však známy aj ako „mesiac knihy“, čo sme si s klientmi denného stacionára taktiež pripomenuli. Pri tejto príležitosti sme privítali našu šikovnú kolegyňu Danku Leškovú, ktorá k nám prišla s novou, čerstvo vydanou zbierkou básní. Túto knižku si sama navrhla, ilustrovala aj vydala. V jej básňach sa s nami podelila o svoje myšlienky, dojmy a postrehy. Sú to básne zo života, básne pozitívne, ako je aj ich autorka. Dotkli sa každého prítomného a podnietili témy na diskusiu v skupine. Niektorí sa v nich našli, akoby to písali sami, ďalší už premýšľali ako básne zhudobniť. Danka nás inšpirovala ku vlastnej tvorbe, a to nie len literárnej, ale aj hudobnej a výtvarnej. Zároveň sme sa dozvedeli aj proces, ktorým si musí knižka prejsť od úvodného výberu obsahu, cez grafickú úpravu až po samotnú tlač. S klientmi sme tak mali možnosť vidieť ako dlhodobá, trpezlivá práca a venovanie sa tomu, čo majú radi, prinesie aj svoje výsledky, dobrý pocit a radosť.

Ďakujeme Danke za takúto prínosnú besedu, bolo nám potešením byť jej prvým publikom pri čítaní a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. Radosť nám tiež robí jej zbierka „Daj si so mnou kávu“ v našej stacionárnej knižnici, kde máme možnosť si v nej každý deň listovať a čítať.

Fotografie z tejto aktivity si môžete pozrieť tu.Klubovňa FORESTA GUMPA

V septembri 2017 sme sa zapojili do ČSOB Zamestnaneckého grantového programu 2017/2018, vďaka ktorému sa nám podarilo získať financie pre projekt Klubovňa FORESTA GUMPA – multifunkčný priestor pre podporu zdravého životného štýlu komunitného centra. Vďaka ČSOB nadácií a dobrovoľnej účasti zamestnancov Psychosociálneho centra sme zrekonštruovali skladový priestor a premenili ho tak na úžasné miesto pre veľkých aj malých. Od decembra minulého roku sme spoločným úsilím vypratali a vyčistili skladový priestor v suteréne budovy. Za pomoci Bytového podniku Mesta Košíc, ktorý nám vymenil staré okná za nové, naša „Klubovňa“ zrazu dostávala nový nádych. Hnala nás predstava nového, čistého a útulného priestoru pre organizovanie našich spoločných aktivít.A tak sme si od januára obliekali svoje „pracovné odevy“, a začali maľovať, natierať, tapetovať….uf… ani sa nezdá, aký kus práce máme za sebou. Klientky Komunitného centra nám pomáhali, a spoločne sa nám podarilo snáď nemožné - slávnostné OTVORENIE Klubovne Foresta Gumpa dňa 24.2.2018.V úvodných slovách pani riaditeľka Psychosociálneho centra Mgr. Beáta Horváthová a vedúci sociálneho úseku Mgr. Ľubomír Soľák, otvorili tento slávnostný deň, na ktorom privítali najmä zamestnanca ČSOB Mateja Grajciara, a všetkých zúčastnených. Pani riaditeľka poďakovala Nadácii ČSOB, ale taktiež aj Bytovému podniku Mesta Košice, a samozrejme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto projekte. Po úvodných slovách pani riaditeľka prestrihla červenú pásku


...a… všetci mohli vstúpiť do našej čarovnej Klubovne.Deti si na tento deň prichystali malé vystúpenie, po ktorom sa už len jedlo, zabávalo, smialo, tešilo…. Spoločnými hrami, kreslením, hodom loptičkou na terč, alebo maľovaním na tvár sme postupne strávili nádherné spoločné chvíle. K občerstveniu, ktoré pripravilo Psychosociálne centrum prispeli aj mamičky chutnými koláčmi. Účastníci otvorenia sa mohli zapojiť do „tomboly, a ten na koho sa usmialo šťastie sa tešil z rôznych výhier. V závere deti rozbili našu „Piňatu“, a každé dieťa odchádzalo z otvorenia s plnými rúčkami sladkostí...ale najmä s úsmevom na tvári.Ďalšie fotografie z otvorenia Klubovne Foresta Gumpa si môžete pozrieť tu.


Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.