Útulok

Služba je poskytovaná najmä v prípade: straty bývania, nepriaznivej sociálnej situácie v rodine, krízovej situácie v rozvodovom konaní, rodinnej alebo osobnej tragédie, živelnej pohromy, neschopnosti riešiť nevhodné, alebo zlé podmienky na bývanie a pod. Tieto ťažké životné situácie, ktoré vedú k nutnosti hľadania si iného bývania, Vám vieme pomôcť prekonať v našom zariadení Útulok na Adlerovej č. 4 v Košiciach, kde si môžete podať žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.

Kapacita zariadenia: 58

Dĺžka  pobytu: doba určitá

Komu poskytujeme pomoc? Cieľová skupina zariadenia:

Fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať (pre jednotlivca s dieťaťom).

Poskytované služby

Ubytovanie

Ubytovanie našim klientom umožňuje nájsť útočisko v ťažkých životných situáciách a pomôže pri zabezpečovaní ich základných životných potrieb. Izby sú zariadené štandardným lôžkovým a úložným nábytkom a základnými elektrickými spotrebičmi, ktoré utvárajú podmienky na: 

 • prípravu stravy,
 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • ako aj záujmovú činnosť;
 • v krízových situáciách poskytujeme potravinovú pomoc, ošatenie a obuv. 

Sociálne poradenstvo

Náš odborný personál svojou činnosťou napomáha klientom k sebapoznaniu a hľadaniu vlastných zdrojov a kompetencií v zvládaní životných situácií. Skupinovými sedeniami a aj individuálnym prístupom sa snaží o komplexné riešenie nepriaznivej situácie klientov. 

Klientom pomáhame:

 • postupne rozvíjať sociálne schopnosti a budovať svoje sociálnej siete,
 • podporovať komunikačné zručnosti so zreteľom na vlastný samostatný a nezávislý život,
 • získavať pracovné zručnosti orientáciou na pracovnom trhu, vyhľadávaním pracovných ponúk, prípravou písomností a aj klienta na pracovný pohovor,
 • s plánovaním príjmov a výdavkov, sledovaním vlastných financií, s učením sa správneho hospodárenia rodiny,
 • s kompletizáciou potrebných tlačív a žiadostí na jednotlivé úrady,
 • s posilňovaním rodičovských zručností a schopností vo výchove a starostlivosti o deti,
 • s hľadaním si ďalšieho ubytovania, osamostatnenia sa.

Ako podať žiadosť?

Zásady a postupy o prijímaní klientov do útulku

Postup pri prijímaní klientov:

 • kompletizácia žiadosti a podanie žiadosti,
 • prerokovanie v komisii pre prijímanie do útulku,
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

Kompletizácia žiadosti a podanie žiadosti

Žiadosť je možné podať osobne, priamo na adrese zariadenia alebo elektronicky, mailom na adresu znb@pscentrum.sk .

Žiadosť musí obsahovať:

 • dôvody pre poskytovanie sociálnych služieb
 • potvrdenie o príjmových pomeroch žiadateľa
 • prešetrenie sociálnej situácie v rodine na ÚPSVaR oddelenie sociálno-právnej ochrany podľa trvalého bydliska
 • potvrdenie o evidencii na ÚPSVaR, príp. dôvod vyradenia,

Na stiahnutie:

Komisia pre prijímanie do útulku
Žiadosti o poskytnutie sociálnych služieb prejednáva odborná komisia útulku, ktorá zasadá pravidelne jedenkrát mesačne, prípadne podľa potreby.
Odborná komisia sa oboznámi s prejednávanou žiadosťou a so sociálnou situáciou žiadateľa. Prizvaný žiadateľ sa k podanej žiadosti vyjadrí a poskytne členom komisie ďalšie potrebné informácie o svojej sociálnej situácii. Na základe zistených skutočností komisia predloží svoje stanovisko riaditeľke Psychosociálneho centra – Útulok, ktorá rozhodne o poskytnutí resp. neposkytnutí sociálnych služieb v zariadení. V prípade, ak nie sú v zariadení voľné miesta,  zaradí žiadosť do evidencie a žiadateľovi zašle písomné oznámenie o zaradení do evidencie žiadateľov. Útulok vedie evidenciu žiadateľov podľa poradia, v akom boli žiadosti doručené.

Predvolanie k nástupu do Útulku
Po uvoľnení ubytovacieho miesta Útulku z poradovníka predvoláva k nástupu žiadateľov v poradí, v akom sú v evidencii zaevidovaní. Pred spísaním zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb je zariadenie povinné zistiť, či sa u žiadateľa nezmenili podmienky rozhodujúce na poskytovanie sociálnych služieb.

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb
Pred nástupom do zariadenia je so žiadateľom uzatvorená písomná zmluva o poskytovaní sociálnych služieb a žiadateľ je oboznámený so všetkými potrebnými skutočnosťami.
Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb uzatvára so žiadateľom riaditeľ Psychosociálneho centra.

Úhrada za sociálne služby

Úhrada za sociálne služby – bývanie v Zariadení núdzového bývania je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) v platnom znení. 

Prehľad o úpravách úhrad za poskytované služby na roky 2023, 2024, 2025.

Právne normy

Kontakt:

mobil: 0944 554 522
e-mail: utulok@pscentrum.sk

Comments are closed.