Samostatné bývanie s odborným dohľadom

Psychosociálne centrum na základe zasadnutia Mestskej rady v Košiciach rozbieha Podporované bývanie s dohľadom. Ide o formu sociálnej pomoci, pri ktorej je poskytované samostatné bývanie v bytovej jednotke a zároveň je prístupná asistencia odborného pracovníka pri riešení sociálnych problémov, dohľad nad plnením podmienok bývania, pomoc klientom vo vzťahu k iným verejným inštitúciám a tiež sociálne poradenstvo.

Od augusta 2022 je možné podávanie žiadostí o poskytovanie podporovaného bývania s dohľadom.
Aktuálne už je zriadená Komisia na posudzovanie žiadostí a ich oprávnenosti, hodnotenie splnenia podmienok, vhodnosť rodiny v rámci komunity a tiež schopnosť rodiny bývať samostatne.

Rodina pre schválenie žiadosti musí spĺňať:

 • bola jej poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie minimálne 1 rok,
 • počas celej doby poskytovania danej soc. služby:
  • riadne platili stanovené úhrady za sociálnu službu,
  • dodržiavali domáci poriadok, nemali zápis o porušení domáceho poriadku vrátane požitia alkoholických alebo iných omamných a psychotropných látok
  • dodržiavali všetky stanovené pravidlá v zariadení, zúčastňoval sa komunitných stretnutí, sociálneho a psychologického poradenstva, spolupracoval v rámci samosprávy v zariadení
 • v čase podania žiadosti majú príjem zo závislej činnosti alebo obdobnej pracovnej činnosti alebo z poskytovaných dávok sociálnej pomoci, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia minimálne vo výške 1,3 násobku životného minima (súčet aktuálnej výšky životného minima podľa počtu osôb v rodine)
 • nemá nárok na poskytnutie sociálneho bytu v zmysle platného VZN mesta Košice č. 194/2018
 • trvalý pobyt v meste Košice alebo Košice – okolie

K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné dokumenty:

 • Doklady totožnosti všetkých posudzovaných osôb (fotokópie rodných listov detí, občianske preukazy)
 • Potvrdenie o príjme, dôchodku (žiadateľ, spoluposudzované osoby)
 • Potvrdenie o návšteve školy a školskej dochádzke detí
 • Potvrdenie o vyrovnaní finančných záväzkov voči Mestu Košice (pri dlhu, o jeho pravidelnom splácaní)
 • Potvrdenie poskytovateľa sociálnej služby v zariadení krízovej intervencie (o dĺžke poskytovania sociálnej služby)
 • Vyjadrenie poskytovateľa sociálnej služby o spolupráci so žiadateľom, o plnení si povinností pri platení úhrad, dodržiavaní Domáceho a Prevádzkového poriadku a pod.,
 • Potvrdenie o vyživovacej povinnosti (Rozhodnutie súdu)
 • Doklad o plnení vyživovacej povinnosti (výpis z účtu, poštová poukážka)
 • Potvrdenie Magistrátu mesta Košice, že rodina nespĺňa podmienky na pridelenie sociálneho bytu podľa VZN mesta Košice č. 194/2018
 • Potvrdenie z ÚPSVR o poberaní dávky v hmotnej núdzi alebo štátnej sociálnej podpore, náhradné výživné, príspevky ŤZP

Súčasťou žiadosti je aj sociálna anamnéza rodiny a odporúčanie zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie.

Žiadosť na stiahnutie nájdete TU

Vyplnenú žiadosť môžete zasielať mailom na pscentrum@pscentrum.sk alebo poštou na adresu Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, Košice, spolu s ostatnými potrebnými dokladmi.

Comments are closed.