Denný stacionár

Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, kde sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Konkrétne poskytujeme ambulantnú pomoc pre klientov od 18 rokov, ktorí nie sú samostatní vo všetkých sebaobslužných úkonoch a základných sociálnych aktivitách a potrebujú dohľad pri niektorých činnostiach predovšetkým z dôvodu zdravotného postihnutia alebo dlhodobého zhoršenia zdravotného stavu. Napriek tomu zostávajú v prirodzenom domácom prostredí a na určitú časť dňa môžu prichádzať do denného stacionára, kde môžu zmysluplne a aktívne tráviť voľný čas v kolektíve.


Poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • stravovanie – poskytovanie obedov
 • psychologické poradenstvo

Zabezpečujeme:

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmovú činnosť

Ďalej poskytujeme sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc a podporu aj rodinným príslušníkom našich klientov alebo inej fyzickej osobe, ktorá sa stará o klienta v domácom prostredí. Prevádzka denného stacionára je v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 15.30 hod. Kapacita zariadenia je 12 miest.

Ponúkame:

 • individuálny prístup ku klientovi, podporu jeho jedinečnosti, rozvoj schopností a zručností,
 • nácvik komunikačných zručností, rozhovory individuálne a v komunite,
 • pracovné činnosti – výroba dekoračných, darčekových predmetov,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • výlety do prírody,
 • kultúrne a spoločenské podujatia – návštevy divadiel, koncertov, múzeí,
 • priestor pre odpočinok a relaxáciu,
 • možnosť voľného programu,
 • využívanie PC,
 • inštitucionálne a sociálne poradenstvo klientom a ich rodinným príslušníkom,
 • poskytovanie podmienok pre zamedzenie osamelosti,
 • podporu a odbornú pomoc v oblasti duševného zdravia a i.

Podmienky prijatia sú nasledovné:

 • rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktorý vydáva mesto alebo obec,
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári,
 • doloženie potrebných dokladov v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Postup pri podávaní žiadosti na sociálnu službu do Denného stacionára:

1. Pri podávaní žiadostí do Zariadenia sociálnych služieb – Denný stacionár sa postupuje podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
2. Pred podaním žiadosti do Denného stacionára si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení v mieste trvalého bydliska na mestskom resp. obecnom úrade . Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. Tlačivá potrebné pre vybavenie žiadosti je možné stiahnuť z webovej stránky mesta , alebo priamo vyzdvihnúť na sociálnom oddelení mesta, obce. Mesto/obec vystaví lekársky a sociálny posudok na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané „ Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“.
3. Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, si občan osobne, alebo písomne podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, podľa druhu služby, na ktorú má vydané rozhodnutie (Denný stacionár).

K žiadosti je potrebné priložiť:

· právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu so stupňom odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, (originál alebo overenú fotokópiu),
· posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
· aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
· úradne overené vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby,
· v deň nástupu je potrebné doložiť potvrdenie o bezinfekčnosti od všeobecného lekára, najnovšie lekárske správy od odborných lekárov, prepúšťacie správy z hospitalizácie.

Prehľad o úpravách úhrad za poskytované služby na roky 2023, 2024, 2025.

Právne normy 

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kohútová
055/381 36 670918 538 735dennystacionar@pscentrum.sk
Adresa: Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01, Košice

Comments are closed.