Aktuality v PSC

Od začiatku roka kontinuálne pokračujeme v štandardných aktivitách, ktorým sa Psychosociálne centrum venuje za účelom napĺňania Strategickej vízie PSC.

Komunitné centrum je od minulého roka zapojené do Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity a z dlhodobého hľadiska sleduje rozvoj komunity a má za cieľ jej hlbšie prepájanie s mestskou časťou Košice – Dargovských hrdinov. Smerujúc k cieľu už v tomto roku realizovalo aktivity ako napr.:
– Deň Rómov zameraný na spoznávanie rómskej kultúry,
– pravidelné komunitné stretnutia členov komunity vrátane zostavenia komunitnej rady,
– kultúrne a výchovno-vzdelávacie aktivity ako: návšteva divadelného predstavenia Pinokio so zameraním na rozvíjanie pozitívneho vzťahu k umeniu a rozvoj komunikačných zručností,  návšteva knižnice K13 zameraná na možnosti sebavzdelávania a vzťah ku knihám;
– Beseda pre mládež v oblasti dentálnej hygieny pod vedením doktorky MUDr. Zuzany Fejka Štovčíkovej Msc. a zdravotnej sestry Bc. Veroniky Klimovskej
– Výchovno-vzdelávací program pre matky – „Ako uľahčiť deťom učenie“ pod vedením špecializovanej sociálnej poradkyne PhDr. Daniely Jároši.

KC sa ďalej v rámci pravidelných aktivít venuje aj rozvoju rodičovských zručností formou kulinoterapie, tvorivej dielne či aktivít zameraných na finančnú gramotnosť a hospodárenie rodiny.
V rámci podpory prepájania komunity a začleňovania prijímateľov sociálnych služieb do bežného života sa podarilo v spolupráci s klubom HC Košice zrealizovať aj spoločensko-kultúrny zážitok a prijímatelia v Komunitnom centre sa zúčastnili zápasu HC Košice a HK Spišská Nová Ves.

Denný stacionár Včielka sa rovnako od začiatku roka venuje rôznym druhom aktivít. Spomedzi nich spomenieme napríklad návštevu Východoslovenského múzea, prehliadku výstavy zameranej na obdobie gotiky, zbierku výtvarného umenia, remesla, spoločenského a náboženského života výraznej epochy európskych dejín a ich modernej prezentácie. Ďalšou výstavou, ktorá zaujala našich klientov, bola výstava známeho speváka M. Žbirku. Vďaka výkladu sprievodkyne sa prijímatelia dozvedeli veľa nielen o jeho živote, ale aj aké udalosti sprevádzali jeho hudobnú tvorbu. Spoločne si zaspomínali pri známych piesňach a uvedomili si, že Meky tu cez svoje piesne bude stále s nami.
Prijímatelia v rámci biblioterapie navštívili aj pobočku Knižnice pre mládež mesta Košice – knižnicu Hornádka, pričom výber kníh a priestory niektorých natoľko zaujali, že sa rozhodli stať sa držiteľmi čitateľského preukazu a navštevovať knižnicu pravidelne. Knihy a príbehy z nich radi využívame aj v priestoroch denného stacionára, pomáhajú pri relaxácii a často aj mnoho nového naučia.

V Dennom stacionári sa dbá aj na fyzickú kondíciu prijímateľov a s postupne sa zlepšujúcim počasím sa stále viac času smeruje do exteriéru. Prijímatelia využívajú blízky mestský park nielen na prechádzky, ale aj na cvičenie na stacionárnych strojoch. V záujme posilňovania duševnej kondície je precvičované u prijímateľov aj sústredenie a logické myslenie pri rôznych spoločenských hrách a hlavolamoch.

V rámci zdravotnej starostlivosti došlo stavebnou úpravou k rozšíreniu počtu miestností, v ktorých je poskytovaná ambulantná psychologická starostlivosť, čím sa zvýši kvalita poskytovaných služieb.

V priebehu roka sú realizované školenia pre odborných zamestnancov mestských podnikov, zariadení sociálnych služieb alebo súkromné osoby, so zameraním napr. na syndróm vyhorenia, asertívnu komunikáciu či zvýšenie sociálnych zručností.

Comments are closed.