Covid-Automat

Od pondelka 08.02.2021 Slovensko prešlo na tzv. Covid Automat – Systém pre monitorovanie aktuálnej situácie a prijímanie vhodných protiepidemiologických riešení. Tieto majú byť vďaka automatu jednoduché, zrozumiteľné, predvídateľné, cielené, vykonateľné, bezpečné a v súlade s legislatívou.

Uznesenie k zákazu vychádzania zo dňa 28. 04. 2021: TU

Vestník vlády s najnovšími vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva nájdete TU

Podľa celonárodných kritérií Covid automatu aktuálne platí pre celé Slovensko 1. stupeň varovania.

Aktuálne regionálne rozdelenie platné od 10.05.2021 do 16.05.2021:

Regionálne rozdelenie na nasledujúci týždeň (17.05.2021 – 23.05.2021):

(pripravuje sa)

Cestovanie medzi okresmi do prírody

Bez testu, okrem okresu v čiernej farbe – tam je potrebný test nie starší ako 7 dní. (Test nie je potrebný pre osoby do 15 rokov a od 65 rokov)

KTO NEPOTREBUJE TEST

 • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní,
 • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní (Pfizer / Moderna), v prípade vektorovej vakcíny uplynutím 4 týždňov od prvého očkovania (AstraZeneca)
 • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,
 • žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Prípadne má zákonný zástupca niektorú z výnimiek,
 • osoby nad 65 rokov.

CESTA DO PRÁCE

 • Zamestnanci a podnikatelia v okresoch zaradených v IV. a III. stupni varovania, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym testom nie starším ako sedem dní.
 • V okresoch v II. stupni varovania COVID automatu je potrebný test nie starší ako 14 dní, v I. stupni varovania 21 dní (Až po prepnutí v rámci celonárodnej úrovne do danej farby)
 • Ak niekto cestuje do zamestnania prostriedkami hromadnej dopravy, autobusom, vlakom, odporúča sa, aby sa testoval každých sedem dní. Platí to pre celé územie Slovenska, čiže aj pre okresy s lepšou epidemiologickou situáciou.
 • Do práce majú chodiť len osoby, ktoré ju nemôžu vykonávať vzhľadom na povahu práce z domu.
 • Negatívny test nie starší ako 7 dní vo všetkých okresoch však budú potrebovať aj osoby, ktoré pracujú z domu, a to v prípade, že sa chystajú napríklad do banky, na poštu či do výdajne eshopu.

KDE JE POTREBNÝ TEST

Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní je od 10. februára potrebný na uplatnenie výnimky:

 • zamestnanie pre pracovníkov škôl a školských zariadení,
 • čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky,
 • povolené hromadné podujatie,
 • výdajné miesto obchodu / eshopu,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť,
 • cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod,
 • orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
 • cesta na najbližší zberný dvor,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu mimo okresu, ak je daný okres zaradený do stupňa IV. stupňa varovania,
 • test na účel pobytu v prírode mimo okresu nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra,
 • cesta študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy.

KDE NIE JE POTREBNÉ MAŤ TEST

Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť výnimku na cestu:

 • na obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska,
 • k lekárovi na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • do lekárne,
 • na testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotnú vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • za účelom dostavenia sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • na súdne pojednávanie,
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, ak okres nie je v čiernej zóne.

Situácia v jednotlivých regiónoch je konzultovaná s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, Ministerstvo zdravotníctva SR bude verejnosť informovať o situácii a zmenách vždy v utorok.

Pri zhoršení epidemiologickej situácie v jednotlivých regiónoch budú nové pravidlá platné od nasledujúceho pondelka. V prípade zlepšenej situácie musí byť ešte extra jeden týždeň, počas ktorého sa musí potvrdiť pozitívny trend.

Kritériá, podľa ktorých je určený aktuálny stupeň varovania v jednotlivých regiónoch:

Až po prechode do III. Stupňa varovania v rámci Celoštátnych limitov začnú v plnej miere platiť pravidlá podľa Covid automatu na regionálnej úrovni.

Zdroje:

Tlačová správa Ministerstva vnútra SR zo dňa 14.02.2021 k dispozícii TU.
Podrobný popis Covid automatu a pravidlá pre jednotlivé regióny nájdete TU.
Uznesenie Vlády SR č. 77/2021 k dispozícii TU.
Výnimky v rámci nosenia rúška k dispozícii na stránke uvzsr.sk.
Regionálne rozdelenie a pravidlá – stránka ministerstva zdravotníctva TU.

Comments are closed.