Covid – 19 – Informácie pre verejnosť

Je ťažké sa v týchto časoch orientovať. V zákonoch, opatreniach, nariadeniach, ale najmä v tom, aké sú možnosti A, B alebo C, čo v realite znamenajú a ako sa rozhodnúť čo najzodpovednejšie. A tú zodpovednosť je dobré mať najmä voči sebe, svojmu svedomiu, psychike, v tesnom závese je potom prospešné byť zodpovedným aj voči ostatným.

Na tejto stránke Vám prinášame prehľad, ktorý sa v rámci možností budeme snažiť aktualizovať čo najskôr.

Momentálne na Slovensku platí Covid-automat, podľa ktorého sa riadia jednotlivé okresy. K nemu je možné dočítať sa viac na našej stránke – TU.

Núdzový stav – podľa článku 5. Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (toho času už je núdzový stav ukončený ku dňu 14.05.2021, v platnosti ostáva Mimoriadna situácia)

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Pre ľudí to v preklade znamená, že v rámci zabezpečenia ochrany života a zdravia je potrebné strpieť o niečo viac, ako inokedy. Že ich práva môžu byť do určitej miery zasiahnuté. Kým to celé nebude mať lepší priebeh, nebude menej nakazených = menej chorých s miernym priebehom = menej chorých s vážnymi komplikáciami.

Aké možnosti a obmedzenia sú vo Vašom okrese sa môžete pozrieť na novej web stránke ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Covid Automat (gov.sk).

Opatrenia v rámci Psychosociálneho centra

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, je potrebné dodržiavať v priestoroch Psychosociálneho centra nasledovné hygienické a protiepidemiologické opatrenia:

 • prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka) v priestoroch Psychosociálneho centra (interiér aj exteriér),
 • pravidelná dezinfekcia rúk (bezdotyková dezinfekcia je k dispozícii v priestoroch PSC),
 • dodržiavanie stanovených odstupov,
 • meranie telesnej teploty každému klientovi, pacientovi, sprevádzajúcej osobe alebo inej fyzickej osobe, ktorá vstúpi do priestorov zariadenia,
 • pravdivé informovanie personálu PSC ohľadom svojho zdravotného stavu a cestovateľskej anamnézy, zároveň je každý povinný vyplniť a podpísať čestné vyhlásenie v súvislosti so šírením COVID-19 (text čestného vyhlásenia nájdete nižšie),
 • termíny stretnutí si dohodnúť telefonicky, prípadne emailom,
 • dodržiavať stanovený čas návštevy v ambulancii,
 • na vyšetrenie prichádzať maximálne 10 minút pred stanoveným časom,
 • sprevádzajúca osoba len v nevyhnutných prípadoch čaká vo vnútorných priestoroch Psychosociálneho centra,
 • dodržiavanie hygienickej prestávky v čase od 12:00 – 13:00 hod.

V prípade nejasností je možné telefonicky si overiť možnosť osobnej návštevy alebo dohodnúť telefonickú resp. Videokonzultáciu / terapiu prostredníctvom teams, skype a pod. Telefónne čísla jednotlivých pracovísk nájdete v Kontaktoch.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2:

Ja, dole podpísaný/á…čestne vyhlasujem,
a) že som nebol/a v úzkom kontakte s osobami, ktoré boli alebo mohli byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID – 19,
b) že nemám doteraz známe klinické príznaky ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, hrdla alebo hlavy, príp. únava),
c) že mi nebol nariadený lekársky dohľad, zvýšený lekársky dozor alebo karanténa ako protiepidemické karanténne opatrenie,

Vyššie uvedené čestné vyhlásenie podávam ako klient/pacient Psychosociálneho centra za účelom obmedzenia šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 a prijatia protiepidemiologických opatrení v súlade s aktuálnym  usmernením hlavného hygienika SR .

Aký zákaz vychádzania platí, ak je výsledok testu POZITÍVNY?

V prípade pozitívneho výsledku testu sa na Vás aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti vzťahuje zákaz vychádzania v zmysle karantény po dobu 14 dní. (V prípade, že osoba žijúca v spoločnej domácnosti je už zaočkovaná, prípadne už ochorenie Covid-19 prekonala a zároveň sa u nej neobjavujú klinické príznaky = neplatí pre ňu povinnosť karantény ani potreba negatívneho výsledku testu.) O zabezpečenie nákupu je potrebné požiadať rodinu / známych / susedov / využiť možnosť donášky a zdržiavať sa výhradne v mieste zvolenom na karanténu. V prípade rodinného domu môže ísť osoba v karanténe na vlastný dvor / v byte na súkromný balkón.

Zákaz vychádzania bol naviazaný na zákaz vychádzania podľa nového Uznesenia č. 123 zo dňa 02.03.2021 a doplnené Uznesením č. 169 zo dňa 25. 03. 2021, ktorý bol ukončený dňa 14.05.2021.teda nateraz neplatí. Bez časového obmedzenia boli v núdzovom stave povolené len určité aktivity:

 • cesta do a zo zamestnania, ak nie je možné ju vykonávať v rámci home office,
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 • cesta na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť,
 • cesta osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1 000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
 • cesta na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,
 • cestu zdravotníckych študentov do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť, ak sa preukážu testom.

Dôležité odkazy, na ktorých získate podrobnejšie informácie:
www.somzodpovedny.sk – zoznam karanténnych ubytovní, možnosť ako pomôcť, usmernenia k testovaniu
www.korona.gov.sk – všeobecné informácie z pozície ministerstiev
www.korona.kosice.sk – informácie pre Košičanov
www.korona.kosice.sk/spolocna-zodpovednost – aktuálny stav odberných miest v meste Košice
www.somvrade.sk – informácie o tom, koľko ľudí čaká v odbernom mieste, môžete pomôcť informáciami aj vy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *