Covid – 19 – Informácie pre verejnosť

Je ťažké sa v týchto časoch orientovať. V zákonoch, opatreniach, nariadeniach, ale najmä v tom, aké sú možnosti A, B alebo C, čo v realite znamenajú a ako sa rozhodnúť čo najzodpovednejšie. A tú zodpovednosť je dobré mať najmä voči sebe, svojmu svedomiu, psychike, v tesnom závese je potom prospešné byť zodpovedným aj voči ostatným.

Na tejto stránke Vám prinášame prehľad, ktorý sa v rámci možností budeme snažiť aktualizovať čo najskôr.

Momentálne na Slovensku platí Covid-automat, podľa ktorého sa riadia jednotlivé okresy. K nemu je možné dočítať sa viac na našej stránke – TU.

Núdzový stav – podľa článku 5. Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (toho času už je núdzový stav ukončený ku dňu 14.05.2021, v platnosti ostáva Mimoriadna situácia)

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Pre ľudí to v preklade znamená, že v rámci zabezpečenia ochrany života a zdravia je potrebné strpieť o niečo viac, ako inokedy. Že ich práva môžu byť do určitej miery zasiahnuté. Kým to celé nebude mať lepší priebeh, nebude menej nakazených = menej chorých s miernym priebehom = menej chorých s vážnymi komplikáciami.

Aké možnosti a obmedzenia sú vo Vašom okrese sa môžete pozrieť na novej web stránke ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Covid Automat (gov.sk).

Opatrenia v rámci Psychosociálneho centra

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, je potrebné dodržiavať v priestoroch Psychosociálneho centra nasledovné hygienické a protiepidemiologické opatrenia:

 • prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka) v priestoroch Psychosociálneho centra (interiér aj exteriér),
 • pravidelná dezinfekcia rúk (bezdotyková dezinfekcia je k dispozícii v priestoroch PSC),
 • dodržiavanie stanovených odstupov,
 • meranie telesnej teploty každému klientovi, pacientovi, sprevádzajúcej osobe alebo inej fyzickej osobe, ktorá vstúpi do priestorov zariadenia,
 • pravdivé informovanie personálu PSC ohľadom svojho zdravotného stavu a cestovateľskej anamnézy, zároveň je každý povinný vyplniť a podpísať čestné vyhlásenie v súvislosti so šírením COVID-19 (text čestného vyhlásenia nájdete nižšie),
 • termíny stretnutí si dohodnúť telefonicky, prípadne emailom,
 • dodržiavať stanovený čas návštevy v ambulancii,
 • na vyšetrenie prichádzať maximálne 10 minút pred stanoveným časom,
 • sprevádzajúca osoba len v nevyhnutných prípadoch čaká vo vnútorných priestoroch Psychosociálneho centra,
 • dodržiavanie hygienickej prestávky v čase od 12:00 – 13:00 hod.

V prípade nejasností je možné telefonicky si overiť možnosť osobnej návštevy alebo dohodnúť telefonickú resp. Videokonzultáciu / terapiu prostredníctvom teams, skype a pod. Telefónne čísla jednotlivých pracovísk nájdete v Kontaktoch.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2:

Ja, dole podpísaný/á…čestne vyhlasujem,
a) že som nebol/a v úzkom kontakte s osobami, ktoré boli alebo mohli byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID – 19,
b) že nemám doteraz známe klinické príznaky ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, hrdla alebo hlavy, príp. únava),
c) že mi nebol nariadený lekársky dohľad, zvýšený lekársky dozor alebo karanténa ako protiepidemické karanténne opatrenie,
d) že som v posledných 14 dňoch nepricestoval/nepricestovala zo zahraničia, z rizikovej krajiny, ktorá je na zozname ÚVZ SR,
e) že som v posledných 14 dňoch nebol/nebola v kontakte s osobou zo zahraničia z rizikovej krajiny.

Vyššie uvedené čestné vyhlásenie podávam ako klient/pacient Psychosociálneho centra za účelom obmedzenia šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 a prijatia protiepidemiologických opatrení v súlade s aktuálnym  usmernením hlavného hygienika SR .

Aký zákaz vychádzania platí, ak je výsledok testu POZITÍVNY?

V prípade pozitívneho výsledku testu sa na Vás aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti vzťahuje zákaz vychádzania v zmysle karantény po dobu 14 dní. (V prípade, že osoba žijúca v spoločnej domácnosti je už zaočkovaná, prípadne už ochorenie Covid-19 prekonala a zároveň sa u nej neobjavujú klinické príznaky = neplatí pre ňu povinnosť karantény ani potreba negatívneho výsledku testu.) O zabezpečenie nákupu je potrebné požiadať rodinu / známych / susedov / využiť možnosť donášky a zdržiavať sa výhradne v mieste zvolenom na karanténu. V prípade rodinného domu môže ísť osoba v karanténe na vlastný dvor / v byte na súkromný balkón.

Zákaz vychádzania bol naviazaný na zákaz vychádzania podľa nového Uznesenia č. 123 zo dňa 02.03.2021 a doplnené Uznesením č. 169 zo dňa 25. 03. 2021, ktorý bol ukončený dňa 14.05.2021.teda nateraz neplatí. Bez časového obmedzenia boli v núdzovom stave povolené len určité aktivity:

 • cesta do a zo zamestnania, ak nie je možné ju vykonávať v rámci home office,
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 • cesta na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť,
 • cesta osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1 000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
 • cesta na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,
 • cestu zdravotníckych študentov do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť, ak sa preukážu testom.

Dôležité odkazy, na ktorých získate podrobnejšie informácie:
www.somzodpovedny.sk – zoznam karanténnych ubytovní, možnosť ako pomôcť, usmernenia k testovaniu
www.korona.gov.sk – všeobecné informácie z pozície ministerstiev
www.korona.kosice.sk – informácie pre Košičanov
www.korona.kosice.sk/spolocna-zodpovednost – aktuálny stav odberných miest v meste Košice
www.somvrade.sk – informácie o tom, koľko ľudí čaká v odbernom mieste, môžete pomôcť informáciami aj vy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *