Rozbiehame novú sociálnu pomoc – Samostatné bývanie

Psychosociálne centrum na základe zasadnutia Mestskej rady v Košiciach rozbieha Samostatné bývanie s odborným dohľadom a pomocou. Ide o formu sociálnej pomoci, pri ktorej je poskytované samostatné bývanie v bytovej jednotke a zároveň je prístupná asistencia odborného pracovníka pri riešení sociálnych problémov, dohľad nad plnením podmienok bývania, pomoc klientom vo vzťahu k iným verejným inštitúciám a tiež sociálne poradenstvo.

Od augusta 2022 je možné podávanie žiadostí o poskytovanie samostatného bývania s odborným dohľadom a pomocou.
Aktuálne už je zriadená Komisia na posudzovanie žiadostí a ich oprávnenosti, hodnotenie splnenia podmienok, vhodnosť rodiny v rámci komunity a tiež schopnosť rodiny bývať samostatne.

Rodina pre schválenie žiadosti musí spĺňať:

 • bola jej poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie minimálne 1 rok,
 • počas celej doby poskytovania danej soc. služby:
  • riadne platili stanovené úhrady za sociálnu službu,
  • dodržiavali domáci poriadok, nemali zápis o porušení domáceho poriadku vrátane požitia alkoholických alebo iných omamných a psychotropných látok
  • dodržiavali všetky stanovené pravidlá v zariadení, zúčastňovali sa komunitných stretnutí, sociálneho a psychologického poradenstva, spolupracovali v rámci samosprávy v zariadení
 • v čase podania žiadosti majú príjem zo závislej činnosti alebo obdobnej pracovnej činnosti alebo z poskytovaných dávok sociálnej pomoci, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia minimálne vo výške 1,3 násobku životného minima (súčet aktuálnej výšky životného minima podľa počtu osôb v rodine)
 • nemá nárok na poskytnutie sociálneho bytu v zmysle platného VZN mesta Košice č. 194/2018
 • trvalý pobyt v meste Košice alebo Košice – okolie

Comments are closed.