Predstavenie priestorov Poradne sociálneho poradenstva Psychosociálneho centra 

Dňa 26.09.2023 prebehlo oficiálne otvorenie Poradne sociálneho poradenstva na Južnej triede 23. Pozvanie na otvorenie prijali aj námestníčka primátora mesta Košice – Mgr. Lucia Gurbáľová, vedúca oddelenia sociálnych vecí – PhDr. Eva Dudová s kolegami,  konateľ Bytového podniku mesta Košice – Ing. Peter Miklovič, majster stavebnej výroby BPMK – Peter Pekár a ďalší, bez ktorých by realizácia tohto projektu nebola možná. Súčasťou otvorenia bola aj prezentácia riaditeľky Psychosociálneho centra – Mgr. Beáty Horváthovej, MBA, ktorá priblížila históriu pobočky a realizované úpravy. 

V spolupráci s mestom Košice boli priestory pobočky na Južnej triede 23 zriadené už v roku 2005. Občanom bolo poskytované predovšetkým základné a špecializované poradenstvo pre seniorov, občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a nezamestnané osoby. Od roku 2005 boli priestory využívané aj klubom Anonymných alkoholikov na realizáciu podporných skupinových stretnutí. Od roku 2007 zamestnanci PSC zabezpečujú a koordinujú výkon príležitostných prác najmä pre obyvateľov Luníka IX v spolupráci s mestskými podnikmi Mesta Košice. V roku 2007 sa rozšírila činnosť o Agentúru dočasného zamestnávania, ktorá bola realizovaná až do roku 2015. 

Od roku 2011 je v Poradni sociálneho poradenstva poskytované špecializované poradenstvo už na základe udelenej akreditácie na odbornú činnosť. Akreditácia je momentálne predĺžená do roku 2027. 

Zámerom rekonštrukcie bola debarierizácia vnútorných priestorov, odstránenie vyvýšených podláh, rekonštrukcia elektroinštalácie, odpadov, pokládka nových podláh, nové omietky, stropné podhľady, nový vstup a osvetlenie. Vytvoril sa nový priestor pre poradenskú psychológiu, čakáreň a hygienické zariadenia. Uzatvorením prechodných kancelárií sa tiež vytvorilo súkromie pre poskytovanie poradenstva. A pre oblasť vzdelávaní a školení bola Poradňa vybavená novými prvkami pri informačno-komunikačnej technike, ktoré súvisia s transformáciou IKT služieb Magistrátu mesta Košice. 

Celkovo došlo k úplnému obnoveniu priestorov, humanizácii prostredia pre zamestnancov, aj pre klientov, ktorí navštívia túto poradňu. Nakoľko už niekoľko rokov boli priestorové podmienky pre zamestnancov aj klientov nevyhovujúce a občania s ťažkým zdravotným postihnutím mali sťažený prístup, sme veľmi radi, že zámer rekonštrukcie bol naplnený a vynaložené finančné prostriedky z rozpočtu Psychosociálneho centra boli použité na ďalšie skvalitnenie služieb.  

Comments are closed.