Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách

Pôvod: 25. november slúži ako pripomienka sestier Mirabalových z Dominikánskej republiky, ktoré boli 25. 11. 1960 zavraždené stúpencami tamojšieho diktátora kvôli svojej aktivite v hnutí proti jeho režimu. V roku 1999 preto Organizácia spojených národov určila práve tento deň za Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách.

Základy na ceste k odstráneniu násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom svete však položila rezolúcia 48/104, ktorú VZ OSN prijalo 20. decembra 1993. Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách definuje toto násilie ako akýkoľvek čin rodovo podmieneného násilia, ktorý vedie alebo môže viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo utrpeniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už k nemu dochádza na verejnosti alebo v súkromnom živote.”

Zo štatistík OSN až 19% (podľa WHO až 27%) žien vo veku od 15 do 49 rokov zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany blízkeho(intímneho) partnera, pričom v niektorých prípadoch toto násilie končí smrťou. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) asi 1 z 3 žien, teda až 30% žien celosvetovo bolo vystavených fyzického a/alebo sexuálneho násilia či už zo strany svojho partnera alebo cudzej osoby.

Viac ohrozené týmto násilím sú najmä mladé dievčatá a ženy, ženy z minoritného prostredia či ženy so zdravotným hendikepom.

Až štvrtina žien, ktoré sú vo vzťahu boli aspoň raz za život vystavené sexuálnemu násiliu zo strany svojho partnera (od 15. rokov). Odhady výskytu násilia zo strany životného partnera sa pohybujú od 20 – 22% v krajinách s vyššími príjmami, až po 31-33% v afrických krajinách, východnom stredomorí či juhovýchodnej Ázii.

Následky fyzického a sexuálneho násilia môžu byť často vážne krátkodobé a dlhodobé fyzické, duševné, sexuálne a reprodukčné zdravotné problémy, ako napríklad rôzne typy poranení, neplánované tehotenstvo, potrat, úzkostné poruchy, ťažkosti so spánkom, poruchy príjmu potravy a mnohé ďalšie.

Deti, ktoré vyrastajú v rodinách, kde je násilie, môžu trpieť rôznymi poruchami správania a emocionálnymi poruchami. Tie môžu súvisieť aj s páchaním alebo prežívaním násilia v neskoršom živote.

Myšlienku vytvoriť podmienky pre svet bez rodovo podmieneného násilia každoročne podporujú verejné podujatia v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchaného na ženách. Táto iniciatíva trvá od 25. novembra do 10. decembra, kedy si verejnosť pripomína Medzinárodný deň ľudských práv. Cieľom kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Prevencia násilia na ženách vychádza zo základu anglického slova respect.

R – elationship skills strengthened – stratégie zamerané na jednotlivcov alebo skupiny, posilnenie zručností v interpersonálnej komunikácii, zvládanie konfliktov a zdieľanie rozhodovania

E  – mpowerment of women – Ekonomické a sociálne posilnenie žien zahŕňajúce dedičské a vlastnícke práva – ekonomická samostatnosť, školenia v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien, vytváranie bezpečných priestorov, budovanie zručností asertívneho správania a zvyšovanie sebadôvery

S – ervices ensured – Zabezpečenie služieb ako je prístup k polícii, právnej pomoci, zdravotným a sociálnym poskytovateľom služieb

P  – overty reduced – Zníženie chudoby, týka sa stratégií zameraných najmä na domácnosti, ktoré majú problém s vytváraním úspor, využívajú pôžičky nad rámec možností splácania, podpora zamestnávania v chudobných oblastiach

E  – nvironments made safe – Bezpečné prostredie, odkazuje okrem iného na snahy o vytvorenie bezpečných škôl, verejných priestorov a pracovného prostredia

C  – hild and adolescent abuse prevented – Zabránenie zneužívania detí a mladistvých – týka sa nadviazania kvalitných rodinných vzťahov, zákazu telesných trestov a realizácie programov zameraných na posilnenie rodičovských zručností

T  – ransformed attitudes, beliefs, and norms – Transformácia postojov, presvedčení a noriem –  týka sa stratégií, ktoré spochybňujú škodlivé rodové postoje, presvedčenia, normy a stereotypy, ktoré podporujú privilégiá mužov a ženskú podriadenosť a ktoré ospravedlňujú násilie páchané na ženách. Základom na zmenu sú verejné kampane, skupinové vzdelávanie a mobilizácia komunity ako celku.

Akákoľvek forma násilia nemá mať v spoločnosti žiadne miesto. A pritom stačí tak málo, stačí rešpekt voči druhej ľudskej bytosti.

Zdroje:

RESPECT women – Preventing violence against women (who.int)

Pripomíname si Medzinárodný deň za odstránenie násilia na ženách (teraz.sk)

INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN – November 25, 2022 – National Today

O kampani – 16 Dní Aktivizmu (fenestra.sk)

Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách – MPSVR SR (gov.sk)

Comments are closed.