Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbumeProjekty

Podporné stretnutia pre opatrovateľky na uľahčenie zvládania opatrovania chorých a postihnutých s možnosťou aj individuálnej konzultácie
Tématické okruhy:
 • Osvojenie komunikačných zručností medzi opatrovateľom a klientom
 • Konflikty a spôsoby ich riešenia
 • Stres a jeho vplyv na prácu
 • Depresia a ako ju zvládať
 • Ako využiť asertívne správanie voči klientovi a jeho rodine
 • Vyhorenie v našom živote a ako sa mu brániť
 • Starnutie a staroba – zmeny správania a prežívania
 • Demencia a jej prejavy
 • Alzheimer – možnosti prístupu k chorému
 • Pamäť – ako si ju zachovať a trénovať
 • Násilie a šikanovanie v rodine a jeho zvládnutie
 • Prístup k umierajúcemu a postoj k smrti
 • Paliatívna starostlivosť
 • Rady pre opatrovateľky od prvej komunikácie po starostlivosť o seba
 • Možnosť podľa potreby aktualizovať témy


Cieľová skupina: Opatrovatelia, alebo príbuzní, ktorí poskytujú starostlivosť svojím chorým a postihnutým rodinným príslušníkom.
Cieľ: Pomôcť zorientovať sa v problematike opatrovania (ošetrovania) chorých a postihnutých v domácom aj v zdravotníckom prostredí, hlavne z pohľadu psychologickej starostlivosti a s využitím najvhodnejšieho prístupu, komunikácie a spôsobu riešenia rôznych situácií. Možnosť individuálnych psychoterapeutických stretnutí podľa dohovoru.
Miesto realizácie: Južná trieda 23, 040 01 Košice (zmena miesta po vzájomnej dohode)
Rozsah kurzu: 12 dní (2x v mesiaci 4-hodinové stretnutia spojené s riešením praktických situácií) počas 6 mesiacov, teda spolu 48 hodín.
Lektori:

 • PhDr. Ľubica Šťastná
 • Mgr. Gabriela Lukáčová


Cena:125 eur za 12 dní a účastníka, 10 eur za 1 deň a účastníka


Rozvoj manažerských zručností

Tématické okruhy:

 • Sebapoznávanie – kľúčový predpoklad efektívneho vedenia ľudí
 • Osobnosť manažéra a jej rozvoj – posilňovanie emocionálnej a sociálnej zrelosti manažérov, rozvoj osobnostných a riadiacich schopností manažérov
 • Asertívna komunikácia v práci manažéra – rozvoj komunikačných zručností
 • Konflikty na pracovisku a spôsob ich riešenia
 • Psychohygiena manažéra – zvyšovanie odolnosti voči stresu a záťaži, organizácia času, dosahovanie duševnej rovnováhy, stres management

Cieľová skupina:

 • vedúci pracovníci
 • manažéri s priamym riadením
 • manažéri s viacúrovňovým riadením
 • projektoví manažéri


Cieľ: Získanie účinných a praktických manažérskych zručností pre prácu a riadenie ľudí, efektívne riešenie rôznych situácii v rámci interpersonálnych vzťahov na pracovisku, sebapoznávanie ako brána k poznaniu a pochopeniu iných, efektívna komunikácia a dosahovanie stanovených cieľov.
Miesto realizácie: Južná trieda 23, 040 01 Košice (zmena miesta po vzájomnej dohode)
Rozsah kurzu: 3 – 5 dní (24 - 40 hod. s praktickými riešeniami modelových situácií)
Lektori:

 • PhDr. Judita Szilágyiová
 • Mgr. Gabriela Lukáčová
 • PhDr. Ľubica Šťastná


Cena: 200 eur za účastníka


Psychologická starostlivosť o profesionálnych rodičov

Tématické okruhy:

 • Vzťahová väzba, podmienky jej vzniku a význam pre zdravý duševný vývin dieťaťa, tzv. „neželaná citová väzba“, bolesť z pretrhnutia citového vzťahu
 • Psychická deprivácia a terapia dotykom
 • Etapy vývoja vzťahu dieťa – profesionálny rodič a ich prekonávanie
 • Dilemy vyplývajúce zo životnej histórie a súčasných aktivít biologickej rodiny voči dieťaťu
 • Špecifické potreby dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou v profesionálnej rodine v súvislosti so školou a zaškolením dieťaťa, školská zrelosť, poruchy učenia, spolupráca s odborníkom
 • Špecifický prístup v starostlivosti o týrané a zneužívané dieťa
 • Normálne a špecifické prejavy sexuality dieťaťa
 • Vybrané výchovné postupy na zvládnutie problémového správania dieťaťa
 • Prejavy Fetálneho alkoholového syndrómu v psychike dieťaťa
 • Starostlivosť o dieťa drogovo závislých rodičov
 • Psychopatológia v prejavoch dieťaťa: poruchy snov, pomočovanie, tiky, negativizmus, fóbie
 • Vzťah medzi rodičom a dieťaťom – potreba ujasniť si rolu náhradného rodiča v živote dieťaťa
 • Formovanie žiadúcich osobnostných predpokladov pre starostlivosť o dieťa
 • Odchod dieťaťa z profesionálnej rodiny do náhradnej starostlivosti , resp. do pôvodnej rodiny


Cieľ: Psychická podpora profesionálneho rodiča v náročnej profesii, poskytujúcej služby dieťaťu, psychohygiena a psychoprofylaxia profesionálneho rodiča v permanentnej psychickej záťaži, sýtenie potreby pochopenia a akceptácie, odborná psychologická príprava k vykonávaniu rodičovského povolania, edukácia v psychopatológii dieťaťa.
Miesto realizácie: Južná trieda 23, 040 01 Košice (zmena miesta po vzájomnej dohode)
Rozsah kurzu: 5 dní (1x týždenne 4-hodinové tematické bloky s praktickými riešeniami modelových situácií)
Lektori:

 • PhDr. Judita Szilágyiová
 • Mgr. Gabriela Lukáčová
 • PhDr. Ľubica Šťastná


Cena: 320 eur za účastníka


Asertívna komunikácia

Asertívna komunikácia Obsah kurzu: Agresívne, pasívne a asertívne správanie. Asertívne práva. Asertívne techniky. Nácvik asertivity. Zvládanie náročných klientov. Odlíšenie asertivity od ostatných foriem komunikácie. Klady a zápory jednotlivých komunikačných foriem a ich využitie v rôznych životných situáciách. Zadanie a vyhodnotenie dotazníka sebapresadenia. Praktický nácvik vybraných techník asertivity.
Časový rozsah: 1-2 dni
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 1 056 eur za skupinu


Organizácia času a time management

Organizácia času Obsah kurzu:Subjektívne vnímanie času. Ciele a ich správna formulácia, typy cieľov. Ciele a motivácia, ciele versus priania. Manažment pracovných činností. Účinnosť a účelnosť pracovných úloh. Plánovanie času a pracovných úloh. Eisenhowerov princíp prioritizácie úloh. Denný a týždenný plán úloh. Výkonnostná krivka. Zlodeji času a ich eliminácia.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 528 eur za skupinu


Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti Obsah kurzu:Proces komunikácie. Verbálne a neverbálne aspekty komunikácie. Aktívne počúvanie. Práca so spätnou väzbou. Proklientsky prístup. Ako správne reagovať na námietky. Správanie, ktorému sa treba vyhnúť. Etika v komunikácii. Vhodné predstavenie. Riešenie vybraných komunikačných situácií. Zážitkové cvičenia a tréning. Cieľom je naučiť účastníkov školenia profesionálne a zákaznícky orientovanými technikami zvládať konfliktné a záťažové situácie v telefonických a osobných pohovoroch, naučiť účastníkov efektívne viesť rozhovor, precvičiť v rámci modelových situácií praktické komunikačné postupy.
Časový rozsah: 1 - 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 1 056 eur za skupinu


Prezentačné zručnosti

Prezentačné zručnosti Obsah kurzu:Typy prezentácií, metódy vzdelávania dospelých. Príprava prezentácie – predpríprava, realizácia, vyhodnotenie prezentácie. Vizuálna a technická stránka prezentácie. Optimalizácia osobného prejavu prezentéra. Nadviazanie kontaktu s poslucháčmi. Verbálna a neverbálna komunikácia, nácvik a videotréning. Práca s trémou.
Časový rozsah: 1 - 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 8-10
Cena: 594 eur za skupinu


Prevencia syndrómu vyhorenia a všeobecné zásady psychohygieny

Prevencia syndrómu vyhorenia Obsah kurzu: Program je zameraný na nácvik zvládania záťažových situácií a na prevenciu syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách, profesiách, kde sa pracuje s klientom (banky, úrady, inštitúcie a pod.). Vysvetlenie pojmu syndróm vyhorenia a pojmov s ním súvisiacich, orientačný test vyhorenia s následným vyhodnotením, zásady prevencie vyhorenia, uvedenie možností, kde hľadať pomoc už v prípade postihnutia vyhorením alebo v prípade iných ťažkostí súvisiacich s povolaním. Súčasťou sú praktické ukážky spôsobov zvládania stresu v každodennom živote – ako sa chrániť.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10 -12
Cena: 462 eur za skupinu


Vedenie ľudí – manažérske zručnosti

Vedenie ľudí Obsah kurzu:Roly manažéra. Manažéri orientovaní na výkon. Manažéri orientovaní na ľudí. Štýly vedenia. Výber a uplatnenie vhodného štýlu vedenia podľa druhu úloh, jeho pôsobenia na jednotlivcov, na tím. Zručnosti potrebné k dosiahnutiu požadovaného štýlu vedenia podriadených. Čo je motivácia a kedy funguje. Cielená a účinná motivácia pracovníkov, motivačné faktory v praxi – motivátory a demotivátori. Moderné metódy vedenia ľudí – koučing, mentoring, tútoring. Cieľom je naučiť účastníkov školenia využívať najvhodnejšie metódy vedenia podriadených zamestnancov, zdokonaliť ich manažérske zručnosti.
Časový rozsah: 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 1 188 eur za skupinu


Vedenie a budovanie tímov

Vedenie a budovanie tímov Obsah kurzu:Tím versus skupina. Formovanie tímu (časové obdobie, zvolenie si kritérií, veľkosť tímu, výber členov tímu, vytváranie tímu). Faktory ovplyvňujúce skupinový vývoj. Skupinová práca. Štruktúra tímu, tímové roly a pozície. Dynamika tímu. Tímová komunikácia. Tímové myslenie. Upevňovanie tímu. Odmeňovanie v tíme. Nevýhody tímovej práce. Efektívne vedenie pracovného tímu. Osobnosť vedúceho tímu.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10-12
Cena: 594 eur za skupinuArteterapeutické kurzy

Arteterapeutické kurzy Arteterapeutické kurzy organizuje Psychosociálne centrum s cieľom ponúknuť skupinový sebazážitok pomocou originálnych techník arteterapie. Kurzy sú určené pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, teda psychológov, lekárov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, zdravotné sestry a ošetrovateľov, ale aj študentov a dobrovoľníkov zaujímajúcich sa o prácu s klientmi formou arteterapeutickej práce.

Každý z kurzov obsahuje štyri arteterapeutické techniky, ktoré umožňujú účastníkom kurzu vstúpiť do kontaktu s aktuálnym vlastným sebaprežívaním alebo aj kontaktom seba v skupine. V zdieľaní zážitkov po ukončení práce s jednotlivou artetechnikou sú súčasťou kurzu bohaté diskusie účastníkov. Tieto diskusie sú zostavené nielen zo zážitku z jednotlivej artetechniky, ale aj z vlastných skúseností účastníkov, z ich praxe a života. Diskusie sú dopĺňané a prepletané teoretickou podporou lektorov s cieľom rozšíriť uvedomenie ľudí pracujúcich s klientmi formou arteterapeutických techník a zamerať sa na účinné faktory tejto terapeutickej metódy v praxi. V teoretickej rovine je náplň niektorých z kurzov zameraná na prácu s určitými špecifickými skupinami klientov ako sú napríklad deti, seniori, klienti so psychiatrickým ochorením, mentálne postihnutí klienti a ďalší.

Kurzy sú jednodňové alebo dvojdňové a prebiehajú pod vedením zamestnancov PSC alebo ďalšími prizvanými lektormi. Všetci majú bohaté arteterapeutické skúsenosti z vlastnej praxe a taktiež ochotu rozdávať, zdieľať a rozširovať tieto skúsenosti do komunity ľudí z pomáhajúcich profesií.

Fotografie z realizovaných kurzov arteterapie nájdete vo fotoalbume.


Zvládanie záťažových situácií
a nácvik komunikačných zručností

Zvládanie záťažových situácií a nácvik komunikačných zručností Tréningový cyklus v počte troch stretnutí je zameraný na zvládanie záťažových situácií a nácvik komunikačných zručností.

Tréningový program č. 1: Stres a zvládanie záťažových situácií
Obsah:: zadefinovanie pojmu stres, telesné príznaky stresu – sebaposudzovací dotazník, druhy a rozdelenie stresorov, zásady prevencie stresu

Tréningový program č. 2: Sociálna komunikácia
Obsah:: dôležitosť komunikácie v medziľudských vzťahoch, zadefinovanie pojmu komunikácia, rozdelenie a formy komunikácie, dotazník konverzačných schopností, najčastejšie komunikačné omyly, úskalia jednosmernej komunikácie, interpersonálne štýly riešenia konfliktov, návrhy pre konštruktívne riešenie konfliktov

Tréningový program č. 3: Asertivita
Obsah:: odlíšenie asertivity od ostatných foriem komunikácie, klady a zápory jednotlivých komunikačných foriem a ich využitie v rôznych životných situáciách, zadanie a vyhodnotenie dotazníka sebapresadenia, praktický nácvik vybraných techník asertivity


Kurz psychohygieny a výcvik sebaobrany pre seniorov

Výcvik sebaobrany pre seniorov Kurz je realizovaný v spolupráci s MÚ MČ JUH a Mestskou políciou.

Obsah: spoločné menovatele osobného ohrozenia (nepozornosť, citové vydieranie, agresivita, manipulácia) a spôsoby ochrany pred nimi. Nácvik vybraných asertívnych techník.


Tréningy pamäti pre seniorov

Tréningy pamäti pre seniorov Základný kurz trénovania pamäti pre seniorskú populáciu otvárame po prihlásení sa dostatočného počtu uchádzačov (8-10 ľudí). Naučíme vás efektívne techniky zapamätávania, ktoré môžete využiť v každodennom živote; dostanete návod ako si pamätať mená, tváre, čísla, rôzne informácie... Zlepšíme vaše pamäťové schopnosti a celkovú psychickú kondíciu, prispejeme k prevencii demencie a iných ochorení mozgu vo vyššom veku. V príjemnej atmosfére sa zoznámite s novými ľuďmi, rozšíria sa vaše záujmy. Hlavným cieľom trénovania pamäti v tomto kurze je zlepšiť kvalitu života seniorov, zvýšiť ich samostatnosť a sebavedomie v duchu "Ja to dokážem!".

Kurz je realizovaný desiatimi 90-minútovými stretnutiami. Kontakt a prihlášky: Psychosociálne centrum, Južná trieda 23, osobne alebo telefonicky - tel.: 055/ 678 45 20.

PSC má vyškolených lektorov v rámci európskej organizácie EURAG: Mgr. Ľubica Dusková Lejková - klinická psychologička, Mgr.Mariana Gergeľová - sociálna pracovníčka.


Najčastejšie otázky v súvislosti s tréningami pamäti

Tréningy pamäti pre seniorov Čo je pamäť?
Pamäť je sústavou neurokognitívnych sietí veľkého rozsahu. Jej miestom je centrálna nervová sústava, kde si pod vplyvom množstva biochemických, elektrochemických, vnútrobunkových a genetických procesov dokážeme vybavovať minulé spomienky, udalosti a aj aktuálne podrobnosti života nášho "ja".

Ako funguje ľudská pamäť?
Vznik pamäťových stôp prebieha dvoma základnými procesmi: klasickým podmieňovaním, kedy si dávame do vzťahu zmyslové podnety a pohyb a emočným podmieňovaním, nazývaným tiež operantné podmieňovanie, kedy si dávame do vzťahu a súvislostí zmyslové podnety a emočné odpovede. Operantné podmieňovanie je dôležitou súčasťou moderných foriem výučby, napríklad učeniu sa jazykov za prítomnosti hudby alebo v alfa stavoch.

Aké faktory sú dôležité pre aktívnu pamäť?
Živosť a funkčnosť pamäti závisí od množstva faktorov, no najväčší problém pre aktivitu pamäťových vzorcov je zvyšujúci sa vek. K iným faktorom, ktoré ovplyvňujú pamäť, patrí najmä motivácia, schopnosť koncentrácie, relaxácie, reprodukcie, čiže rečových schopností, ale aj emočné rozpoloženie, inteligenčné schopnosti a schopnosť učenia. Denne prijíma náš mozog množstvo informácií. Vplyvom rastúceho objemu myšlienok, ale aj v dôsledku stresu a napätia, ktoré sprevádzajú náš život, máme často problém registrovať, vybaviť a v závislosti od koncentrácie pozornosti aj reprodukovať tieto informácie. Vytráca sa tak časom naša schopnosť byť funkční v ľudskej spoločnosti. Sociálnu funkčnosť a životaschopnú pamäť môžeme a vieme sami ovplyvniť. Predchádzame tak včas chorobným stavom v seniorskom veku. Priebeh starnutia je nám daný nielen štýlom života, množstvom stresových podnetov, radosťou zo života, ale aj genetickými faktormi. V praxi sa stretávame aj s patologickými formami starnutia a v rámci týchto porúch aj s chorobnými vzorcami porúch pamäti v staršom veku. Sú to rôzne formy demencie, za zmienku stojí asi najznámejšia Alzheimerova demencia, ktorá reprezentuje skupinu degeneratívnych foriem chorobného starnutia, a tzv. vaskulárna demencia, ktorá je spôsobená cievnymi poruchami mozgu, teda viac environmentálnymi príčinami porúch pamäti ako genetickými u Alzheimerovej demencie. Rozdiel chorobných foriem pamäti od normálne vekom ubúdajúcej pamäti je predovšetkým v čase a procese úbytku ako pamäti, tak aj sociálnych zručností u chorých.

Prečo je dobré trénovať pamäť?
Ak chceme, aby náš mozog efektívnejšie spracoval danú informáciu, v pamäti ju vhodne uložil a v správny čas si na ňu spomenul, mali by sme udržiavať naše mozgové bunky aktívne. Preto aj vznikli školiteľské programy na tréningy pamäti, ktoré v dnešnom svete zaznamenávajú úspech ako v záujme spoluobčanov, tak aj v účinnosti týchto programov. Tréningy pamäti sú účinnou prevenciou chorobným zmenám pamäti vo vyššom veku. S radosťou možno sledovať, ako poznatky medicíny môžu nielen naprávať sociálnu funkčnosť, ale aj predchádzať únikom zo života.


Prevencia drogových závislostí

Prevencia drogových závislostí Prednáškový cyklus s názvom „Bez drog sme slobodní“ realizuje Psychosociálne centrum v spolupráci s Mestskou políciou v Košiciach pre základné školy, žiakov druhého stupňa základných škôl. Za realizáciu je zodpovedný p. Roman Jabrik a MUDr. Denisa Borošová.

Prednášky prebiehajú v priestoroch základných škôl, na požiadanie školy, synchronizácia termínov prednášok sa uskutočňuje telefonicky na č. Mestskej polície 055/641 9486 u p. Romana Jabrika. Za odbornú stránku a komunikáciu so všetkými účastníkmi prednášok je zodpovedná MUDr. Borošová Denisa.

Hlavným cieľom prednášok a diskusií so žiakmi je vysvetliť im rozdiel medzi životom bez drogy a životom s drogou. Počas prednášky im pútavou formou počítačovej prezentácie sprístupňujeme vedomosti o chemických látkach, ktoré sú drogami, legálnymi aj ilegálnymi, o mechanizme vzniku závislostí, popisujeme zmeny, ktoré sa dejú v tele, psychike aj duši pri jednorazovom a pravidelnom užívaní drogy, priblížime im rozdelenie drog z hľadiska spoločnosti, závažnosti a účinku na človeka. Dávame deťom možnosti výberu témy, výberu obrázkov a záujmu o seba samých. Nepriamo ich tak učíme vlastnému názoru. Učíme ich zodpovednosti za vlastný výber témy, a tým aj orientácie v širokej drogovej problematike. V prípade ich záujmu o vedomosti o určitej konkrétnej droge, posúvame obsiahlu počítačovú prezentáciu do podrobnejšej oblasti o tejto droge, a taktiež umožníme pýtajúcim individuálne reflektovať jednotlivé slidy (texty s obrázkami).

Podľa doterajších skúseností sme sa stretli s intenzívnym a koncentrovaným záujmom ako detí tak aj organizátorov v rámci škôl. Deťom je blízke užívať v reči slangové výrazy a častokrát sa zaujímajú aj o životy ich rodičov, príbuzných a iných blízkych osôb. Dozvedajú sa informácie z praxe na psychiatrických nemocniciach, a tiež možnosti ako pomôcť aj ľuďom už postihnutých drogovou závislosťou. Hlavným cieľom prednášok však zostáva ostať slobodným vo svojom konaní, cítení a myslení a minimalizovať tak riziko látkových drogových závislostí. Úvodnou vetou pri začiatku prezentácie zostáva: „Narodili sme sa a umrieme. To nezmeníme. To, ako prežijeme čas medzi týmito dvoma stavmi, záleží len od nás.“

Objednávky a kontakt

Psychosociálne centrum
Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Madárová
Tel: 055/6719 359, +421 918538735
e-mail: zastupca@pscentrum.sk , pscentrum@pscentrum.sk


Storno poplatky

Pre organizačné aktivity kurzov, školení a seminárov PSC platí pre účastníka pri nahlásení zrušenia svojej účasti na aktivite storno poplatok. Storno poplatok viac než 10 dní pred termínom akcie je vo výške 10%, v termíne kratšom ako 10 dní je 25%.


Referencie

Referencie

 • Tepelné hospodárstvo, s.r.o. v Košiciach
  – program pre riadiacich pracovníkov
 • Správa mestskej zelene Košice
  – program pre riadiacich pracovníkov
 • Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
  – vzdelávací program pre zamestnancov
 • MČ Košice - Juh
  – program pre opatrovateľky, zdravotné sestry
     a sociálnych pracovníkov
 • Rekviem, s.r.o.
  – program pre pracovníčky pohrebných služieb
 • Detský domov Košická Nová Ves
  – program pre vychovávateľov a vychovávateľky
 • Knižnica pre mládež mesta Košice, pobočka Nezábudka
  – vzdelávací program pre klientov knižnice domovov sociálnych služieb na ul. Kmeťová a Park mládeže v Košiciach
 • Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
  – tréningy pamäti pre seniorov
  – vzdelávací program pre zdravotnícky a sociálny personál
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.