Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Krízové stredisko Oceľová nádej

Poslanie: Krízové stredisko Oceľová nádej je špecializované zariadenie sociálnych služieb zamerané na maloleté deti a ich rodiny, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii. V krízovom stredisku sa vykonáva priama sociálna pomoc a výchovné opatrenia na základe rozhodnutia súdu. (§ 12 až § 15 Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ďalej sa v stredisku zabezpečuje nepretržitá celoročná prevádzka s ubytovaním a stravou, liečebno-výchovná, psychologická a špeciálno-pedagogická starostlivosť. (§ 47 a § 62 Zákon č. 305/2005 Z.z.).

Kapacita: 7 detí v krízovom stredisku a 3 deti v profesionálnej rodine

Dĺžka pobytu: na základe rozhodnutia súdu

Forma pobytu: celodenná

Lokalita: Pollova 18, 040 18 Košice - Krásna. Krízové stredisko je umiestnené v priestoroch jednoposchodového rodinného domu. Umiestnenie krízového strediska je v rodinnej zástavbe mestskej časti, ktorá má charakter pripomínajúci dedinskú komunitu. Tá umožňuje využitie miestnych zdrojov a kapacít pri spoločenských aktivitách, susedskom spolužití, vzájomnej podpore a celkovej komunitnej participácii.

Cieľová skupina: deti od 0 do 18 rokov, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Sociálne poradenstvo:poskytujeme formou odbornej diagnostiky, špecializovaným sociálnym poradenstvom, výchovnými postupmi, ktoré smerujú k zlepšeniu rodičovských kompetencií a zručností. Ďalej poskytujeme liečebno-výchovnú starostlivosť, psychologickú starostlivosť a špeciálno-pedagogickú starostlivosť a taktiež pomoc pri príprave na školské vyučovanie.
Cieľom našej práce nie je len vyňatie dieťaťa z domáceho prostredia a jeho následné umiestnenie v náhradnom rodinnom prostredí, ale i aktívna práca a pomoc celej rodine. Našou snahou je podporiť rodičovské kompetencie a zručnosti a zároveň viesť rodičov k väčšej zodpovednosti pri výchove a starostlivosti o deti, čo zlepší celkovú funkčnosť rodiny.

Iné služby: pripravujeme celodennú stravu pre deti priamo v zariadení. V krízovom stredisku zabezpečujeme, aby si deti plnili predškolskú a školskú dochádzku, ďalej pre nich vytvárame záujmové, kultúrne, športové a telovýchovné činnosti.

Ciele: deťom vyňatým z domáceho prostredia a ich rodine poskytujeme diagnostiku ich sociálnej situácie a zároveň identifikáciu problému. Následne v spolupráci s ďalšími organizáciami a subjektmi plánujeme spoločný postup a realizujeme spoločné kroky k tomu, aby sa krízová situácia v rodine zlepšila a dieťa sa tak mohlo po určitom čase (optimálne 6 mesiacov) vrátiť do domáceho prostredia. Tento model je optimálny, ak rodičia dieťaťa spolupracujú podľa nastavených a pre dieťa vyhovujúcich pravidiel aj v domácom prostredí. Vývoj rodinnej situácie monitorujú určené subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na základne čoho predkladajú súdu kompletné správy. Súd následne rozhoduje, či sa dieťa vráti do domáceho prostredia alebo bude nariadená ústavná starostlivosť v detskom domove.

Kontakt
Vedúci Krízového strediska Oceľová nádej - Mgr. Ľubomír Soľák
055/ 698 62 49, 0944 554 522,
email: znb@pscentrum.sk, krizovestredisko@pscentrum.sk
Adresa: Pollova 18, 040 18 Košice- Krásna

Ako nás najdete

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.