Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Klubové aktivity

Klub anonymných alkoholikov (Prvá Košická AA Skupina)

ANONYMNÍ ALKOHOLICI (Prvá Košická AA Skupina)
Tento klub bol založený 7. júla 1999 s hlavným cieľom zbavenia sa návykových látok ako alkoholu, drog, fajčenia atď. Viac informácií nájdete v histórií tohto klubu a na webstránke tohto klubu, kde sú zapísané všetky základné informácie.

ANONYMNÍ ALKOHOLICI je združenie mužov a žien, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silné stránky a nádej, aby mohli vyriešiť ich spoločný problém a pomôcť iným zbaviť sa alkoholizmu. Jedinou podmienkou pre členstvo je túžba prestať piť. Za členstvo v združení A.A. sa neplatia žiadne príspevky alebo poplatky, podporujú sa sami prostredníctvom vlastných príspevkov. Združenie A.A. nie je spojené so žiadnou sektou, cirkevným združením, politickou stranou, organizáciou alebo inštitúciou, nemá záujem zapliesť sa do žiadnej kontroverzie, nepodporuje a ani sa nestavia proti žiadnym hnutiam. Hlavným cieľom je ostať triezvy a pomôcť alkoholikom vytriezvieť.

Združenie AA si formulovalo dvanásť krokov a dvanásť tradícii, ktorých sa držia:

 • Pripustili sme, že sme pred alkoholom bezmocní – že sa naše životy stali neovládateľné.
 • Dospeli sme k názoru, že Moc vyššia ako my, nás môže navrátiť k zdraviu.
 • Rozhodli sme sa odovzdať našu vôľu a naše životy do opatery Boha, tak ako sme Ho chápali my.
 • Pátrali sme vo svojom vnútri a urobili nebojácnu sebakritiku.
 • Priznali sme Bohu, sebe samým a ďalšiemu blížnemu presnú povahu našich chýb.
 • Boli sme úplne pripravení nechať Boha, aby nás zbavil týchto nedostatkov charakteru.
 • Pokorne sme Ho požiadali, aby nás zbavil našich nedostatkov.
 • Pripravili sme zoznam všetkých ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní sa so všetkými pomeriť.
 • Kedykoľvek to bolo možné, pomerili sme sa s týmito ľuďmi tvárou v tvár, okrem prípadov, keby to ublížilo im, alebo iným ľuďom.
 • Naďalej sme spytovali svoje svedomie a keď sme chybili, okamžite sme si to priznali.
 • Po duševnom precitnutí, ktoré nastalo po týchto krokoch, sme sa snažili odovzdať tento odkaz alkoholikom
 • Pomocou modlitby a rozjímania sme sa snažili zlepšiť naše uvedomelé spojenie s Bohom tak, ako sme Ho chápali my, modliac sa len za poznanie Jeho vôle pre nás a za silu vykonať to.

Anonymní alkoholici
Pravidelné stretnutia sa konajú každý utorok od 16:30 - 17:30 hod.

Kontaktná adresa:
Psychosociálne centrum
Južná trieda 23
040 01 Košice

Telefonický kontakt:
Stano: 0944 090 321
Rolo: 0904 738 956
Web:
www.pscentrum.sk


Anonymní narkomani
Pravidelné stretnutia sa konajú každý párny týždeň vo štvrtok o 16:00 hod.

Kontaktná adresa:
Psychosociálne centrum
Löfflerova 2
040 01 Košice

Telefonický kontakt:
055/671 93 59
Web:
www.anonymninarkomani.skAL-ANON: rodinné skupiny Al-Anon, nádej pre rodiny a priateľov alkoholikov

Al-Anon

Rodinné skupiny Al-Anon sú spoločenstvom príbuzných a priateľov alkoholikov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby riešili svoje spoločné problémy. Sme presvedčení, že alkoholizmus je choroba, ktorá postihuje celú rodinu, a že zmena postojov môže pomáhať v uzdravovaní. Skupiny Al-Anon nie sú spojené so žiadnou sektou, náboženským spoločenstvom, politickým zoskupením, organizáciou ani inštitúciou. Nezapájajú sa do žiadnych sporov a nezaujímajú k nim stanovisko. Nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.

Al-Anon má jediný cieľ: pomáhať rodinám alkoholikov. Napĺňame ho uplatňovaním dvanástich krokov, prijímaním a podporovaním rodín alkoholikov a vyjadrovaním pochopenia a povzbudenia alkoholikovi.

Ako funguje Al-Anon:

 • V skupinách Al-Anon sa stretávajú ženy a muži, ktorých životy sú alebo v minulosti boli ovplyvnené pitím manžela, manželky, otca, matky, dieťaťa, príbuzného alebo priateľa.
 • Skupiny Al-Anon nie sú terapeutické skupiny a nevedú ich odborníci.
 • Ide o svojpomocné skupiny, kde všetkých spája jeden spoločný problém – niekto z našich blízkych pije.
 • Na stretnutiach sa zachováva anonymita a chráni sa totožnosť všetkých členov Al-Anon.
 • To, čo sa na stretnutí rozpráva zostáva medzi štyrmi stenami danej miestnosti a v priestoroch našej mysle.
 • Na stretnutie môže prísť každý, kto cíti, že jeho život bol poznačený pitím blízkej osoby.

Ak tvoj život ovplyvnilo nadmerné pitie alkoholu blízkeho človeka, potom toto je miesto, kde môžeš nájsť pomoc, nádej a užitočné informácie.

Pravidelné stretnutia sa konajú každý nepárny týždeň vo štvrtok o 16:00 hod. v centrále Psychosociálneho centra.

... príď, nemusíš nič hovoriť, stačí počúvať.

Kontaktná adresa:
Psychosociálne centrum
Löfflerova 2
040 01 Košice

Telefonický kontakt:
Monic - 0904 258 169

Web:
www.alanonslovensko.sk

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.