Hovorme o tom – riziko samovraždy a ako na to reagovať

V súčasnom období pandémie sa čoraz častejšie stretávame s viacerými rizikami a ohrozeniami, ktoré táto situácia prináša. Jednou z dôležitých oblastí, o ktorých je potrebné hovoriť, a to nielen v období COVID-19, je téma duševného zdravia a taktiež téma suicidality – samovražedných myšlienok, pokusov. Bohužiaľ sú pre mnohých ľudí tieto témy ešte stále tabu. Hovoriť o nich sa bojíme, nechceme alebo nevieme. Preto je nesmierne dôležité, aby sme prijímali nové a relevantné informácie, zaujímali sa o túto problematiku a najmä o tom hovorili. Pretože rozhovor je najlepšia prevencia.

S príchodom koronavírusu zaznamenali krízové linky (telefonické aj online), psychologické a psychiatrické ambulancie, zvýšený záujem o vyhľadanie pomoci, z dôvodu zhoršeného psychického prežívania, zvýšenia obáv, strachu, neistoty, ohrozenia domácim násilím a mnohými ďalšími ťažkosťami. Pracovníci krízových liniek a poradní registrovali vo zvýšenej miere suicidálne tendencie a ideácie, a to nielen v priamych intervenciách, ale aj v rôznych diskusiách a skupinách na sociálnych sieťach. Keď sa pozrieme na najčastejšie rizikové faktory, ktoré môžu prispieť ku riziku samovraždy, tak mnohé z nich sa prelínajú s rizikami prežívania ľudí počas pandémie. Hovoríme tu o prežívaní izolácie, strachu, neistoty, o strate kontaktov, práce a ďalších traumatických udalostiach. Do nepriaznivej životnej situácie sa dostávajú ľudia zdraví, pracujúci, s rodinami, ale aj ľudia osamelí, dlhodobo fyzicky alebo psychicky chorí.

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, kedy bude jeho blízky, niekto z rodiny či práce, prežívať náročné obdobie a my budeme priamo konfrontovaní s týmto rizikom. Samovražde môže najlepšie zabrániť najbližšie okolie, ktoré človeka pozná. Preto je potrebné tejto problematike porozumieť a zaujímať sa o ňu, aby sme boli schopní pomôcť a v prípade potreby dokázali správne reagovať.

Najčastejším mýtom spájajúcim sa s problematikou samovrážd je, že ak sa o nich rozprávame, tak dávame človeku návod ako to urobiť. Taktiež nie je pravda, že ak o tom človek hovorí, tak to naozaj neuskutoční. Prítomnosť úvah a predstáv o ukončení života je významným varovným faktorom. Tretím frekventovaným mýtom je to, že sa samovraždy uskutočnia nečakane, bez varovania. Vo väčšine prípadov sa vyskytuje mnoho varovných signálov, ktoré máme možnosť zachytiť v rozhovore, v kontakte s trpiacim človekom. Preto sa musíme snažiť o rozhovor, prejavenie záujmu, vyjadrenie našej prítomnosti a akceptácie.

Čo teda môžeme urobiť ako laici, keď sa ocitneme v takej situácii? Ako máme reagovať? Ako vieme pomôcť?

V prvom rade je veľmi dôležité brať človeka uvažujúceho o samovražde vážne. Jeho prežívanie nesmieme zľahčovať, ignorovať, či sa s ním o tom hádať. V rozhovore buďte sami sebou, prejavte prítomnosť a ochotu sa porozprávať, pomôcť, alebo len vypočuť. Buďte empatický a trpezlivý. Vyjadrite snahu pomôcť pri riešení problému a prediskutujte s ním iné možnosti riešenia. Pri podozrení na samovraždu sa priamo pýtajte na samovražedné myšlienky, a ak sú prítomné, aj na konkrétne plány na jej uskutočnenie. Takto je možné zistiť závažnosť a akútnosť situácie. Snažte sa získať čas a hľadajte aj iné zdroje pomoci.

V prípade akútneho ohrozenia života:

· ak je kríza akútna, vyhľadajte profesionálnu pomoc – volajte linku dôvery, lekársku záchrannú pomoc (155,112)
· nenechávajte ohrozeného samotného
· z blízkosti človeka ohrozeného samovraždou odstráňte možné prostriedky na uskutočnenie (lieky, ostré predmety, zbrane)
· ostaňte s ním až do príchodu pomoci
· nenechajte sa odhovoriť od pomoci – depresívny človek často svoj stav nedokáže posúdiť, alebo sa snaží možnosť samovraždy pred inými zaprieť

Akýkoľvek z týchto krokov môže zachrániť život. Keď si nie ste istý tým, či sú vaše obavy opodstatnené, porozprávajte sa s niekým z vášho okolia. V prípade, že to nie je možné, vyhľadajte a poraďte sa s odborníkmi – lekármi, psychológmi. Nič netreba brať na ľahkú váhu.

Najdôležitejšia je však prevencia. Starajme sa o svoje zdravie, fyzické aj duševné, starajme sa o naše vzťahy, nebojme sa hovoriť o citlivých témach, venujme sa starým rodičom, deťom a naučme sa prekonávať prekážky, zvládať záťaž, stres zdravým spôsobom. Krízy sú v našom živote prirodzené a ich úspešné prekonanie nás ako osobnosti posilňuje.

Viac podrobnejších informácii o tejto téme – rizikových faktoroch samovraždy, varovných signáloch, možnostiach pomoci a prevencie a kontakty na odborníkov krízovej pomoci nájdete na:

http://www.ligazadusevnezdravie.sk

http://www.ipcko.sk

http://www.chcemsazabit.sk

Comments are closed.