Deň ľudských práv – 10. december

Témou roka 2022 je Dôstojnosť, sloboda a spravodlivosť pre všetkých.

V tomto roku je zároveň zahájená kampaň, ktorá bude prebiehať celý rok a vyvrcholí oslavou 75.-teho výročia od vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v roku 1948. Práve od tohto obdobia sa ľudské práva stali viac uznávanými a garantovanými v celosvetovom meradle. Všeobecná deklarácia ľudských práv odvtedy slúži ako základný kameň pre rozširujúci sa systém ochrany ľudských práv, so zameraním aj na zraniteľné skupiny obyvateľov, ako sú osoby so zdravotným znevýhodnením, menšiny, migranti a podobne.

Posledné obdobie dalo dodržiavaniu ľudských práv poriadne zabrať, nakoľko problémy ako pandémia, vojnový konflikt či pretrvávajúce rasové nerovnosti a finančná kríza nie sú riešiteľné v krátkom horizonte niekoľkých dní či týždňov.

O to viac je potrebné šíriť povedomie o dodržiavaní ľudských práv a o miere zodpovednosti každého jednotlivca v dodržiavaní zásad rovnosti.

Zdroj: When is Equality not Equality | business disability international

Na prvom obrázku sa predpokladá, že každý bude mať úžitok z rovnakej podpory. S každým je zaobchádzané rovnako.
V druhom obrázku vidíme, že každému jednotlivcovi bola poskytnutá rôzna podpora, aby mali zabezpečený rovný prístup k hre. S každým je zaobchádzané v zmysle rovnosti.
Tretí obrázok poukazuje na to, že všetci jednotlivci môžu vidieť hru bez akejkoľvek podpory alebo úprav, pretože dôvody nerovnosti boli zistené a systémové prekážky boli odstránené.

Ďalší príklad rozdielu rovnakého a rovného prístupu môžeme vidieť na tomto obrázku:

Zdroj: Why Equality Isn’t Fair: A Lesson from Fourth Grade – Critical Social Justice (wordpress.com)

Z obrázka: „Pre spravodlivú voľbu každý musí zložiť rovnaký test: vyšplhajte na strom prosím.“

Môžeme si to priblížiť aj výrokom pripisovaným A. Einsteinovi: „Každý je génius, no ak súdite rybu podľa jej schopnosti šplhať sa po stromoch, prežije celý svoj život vo viere, že je hlúpa.“

Podobne je to aj pri komunikácii medzi ľuďmi. Podmienky na rozvoj svojich zručností a schopností, ktoré jednotlivci v spoločnosti majú, priamo odrážajú úroveň spoločnosti ako celku, jej napredovanie, či naopak zaostávanie. Prekážky samozrejme podporujú aj dobré vlastnosti ako je húževnatosť, vytrvalosť či trpezlivosť, no pri nerovných možnostiach len ťažko docielime, aby sa zvýšila úroveň života pre čo najväčší počet ľudí.

Čo to vlastne sú, tie ľudské práva?

„Ľudské práva sú také neodňateľné základné oprávnenia, ktoré prináležia všetkým ľudským bytostiam a zaručujú im rovnosť, bezpečnosť, dôstojnosť a slobodu.“

Rozlišujeme dve skupiny ľudských práv:

  • občianske a politické práva,
  • hospodárske, sociálne a kultúrne práva.

Medzi základné ľudské práva patrí napríklad právo na život, zákaz mučenia, osobná sloboda, spravodlivý proces, právo vlastniť majetok, právo na súkromie, právo na vlastný názor… Výpočet toho, na čo všetko máme právo, je hádam stále dlhší.

Netreba však zabúdať, že s právom človek nadobúda aj povinnosti, a teda zodpovednosť za svoje konanie, nakoľko „Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého.“ Jean Jacques Rousseau.

Viac o právach sa môžete dočítať na stránke, ktorá je tomu venovaná v širokom rozsahu, tu: Čo sú ľudské práva? / Príručka ľudských práv (humanrightsguide.sk).

 Zdroje:

30_basic_human_rights_list_english.pdf (opseu.org)

UDHRvSVK (gov.sk)

Human Rights Day | United Nations

When is Equality not Equality | business disability international

Why Equality Isn’t Fair: A Lesson from Fourth Grade – Critical Social Justice (wordpress.com)

Comments are closed.