Zvládanie záťažových situácií a nácvik komunikačných zručností

Tréningový cyklus v počte troch stretnutí je zameraný na zvládanie záťažových situácií a nácvik komunikačných zručností.

Tréningový program č. 1: Stres a zvládanie záťažových situácií
Obsah:: zadefinovanie pojmu stres, telesné príznaky stresu – sebaposudzovací dotazník, druhy a rozdelenie stresorov, zásady prevencie stresu

Tréningový program č. 2: Sociálna komunikácia
Obsah:: dôležitosť komunikácie v medziľudských vzťahoch, zadefinovanie pojmu komunikácia, rozdelenie a formy komunikácie, dotazník konverzačných schopností, najčastejšie komunikačné omyly, úskalia jednosmernej komunikácie, interpersonálne štýly riešenia konfliktov, návrhy pre konštruktívne riešenie konfliktov

Tréningový program č. 3: Asertivita
Obsah:: odlíšenie asertivity od ostatných foriem komunikácie, klady a zápory jednotlivých komunikačných foriem a ich využitie v rôznych životných situáciách, zadanie a vyhodnotenie dotazníka sebapresadenia, praktický nácvik vybraných techník asertivity

Comments are closed.