Psychologická starostlivosť o profesionálnych rodičov

Tématické okruhy:

 • Vzťahová väzba, podmienky jej vzniku a význam pre zdravý duševný vývin dieťaťa, tzv. „neželaná citová väzba“, bolesť z pretrhnutia citového vzťahu
 • Psychická deprivácia a terapia dotykom
 • Etapy vývoja vzťahu dieťa – profesionálny rodič a ich prekonávanie
 • Dilemy vyplývajúce zo životnej histórie a súčasných aktivít biologickej rodiny voči dieťaťu
 • Špecifické potreby dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou v profesionálnej rodine v súvislosti so školou a zaškolením dieťaťa, školská zrelosť, poruchy učenia, spolupráca s odborníkom
 • Špecifický prístup v starostlivosti o týrané a zneužívané dieťa
 • Normálne a špecifické prejavy sexuality dieťaťa
 • Vybrané výchovné postupy na zvládnutie problémového správania dieťaťa
 • Prejavy Fetálneho alkoholového syndrómu v psychike dieťaťa
 • Starostlivosť o dieťa drogovo závislých rodičov
 • Psychopatológia v prejavoch dieťaťa: poruchy snov, pomočovanie, tiky, negativizmus, fóbie
 • Vzťah medzi rodičom a dieťaťom – potreba ujasniť si rolu náhradného rodiča v živote dieťaťa
 • Formovanie žiadúcich osobnostných predpokladov pre starostlivosť o dieťa
 • Odchod dieťaťa z profesionálnej rodiny do náhradnej starostlivosti , resp. do pôvodnej rodiny


Cieľ: Psychická podpora profesionálneho rodiča v náročnej profesii, poskytujúcej služby dieťaťu, psychohygiena a psychoprofylaxia profesionálneho rodiča v permanentnej psychickej záťaži, sýtenie potreby pochopenia a akceptácie, odborná psychologická príprava k vykonávaniu rodičovského povolania, edukácia v psychopatológii dieťaťa.
Miesto realizácie: Južná trieda 23, 040 01 Košice (zmena miesta po vzájomnej dohode)
Rozsah kurzu: 5 dní (1x týždenne 4-hodinové tematické bloky s praktickými riešeniami modelových situácií)

Comments are closed.