Prevencia syndrómu vyhorenia a všeobecné zásady psychohygieny

Obsah kurzu: Program je zameraný na nácvik zvládania záťažových situácií a na prevenciu syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách, profesiách, kde sa pracuje s klientom (banky, úrady, inštitúcie a pod.). Vysvetlenie pojmu syndróm vyhorenia a pojmov s ním súvisiacich, orientačný test vyhorenia s následným vyhodnotením, zásady prevencie vyhorenia, uvedenie možností, kde hľadať pomoc už v prípade postihnutia vyhorením alebo v prípade iných ťažkostí súvisiacich s povolaním. Súčasťou sú praktické ukážky spôsobov zvládania stresu v každodennom živote – ako sa chrániť.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10 -12

Comments are closed.