Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbumeDg.: Mentálna anorexia

Mentálna anorexia je popri mentálnej bulímii jednou z najčastejších, a pre svoj chronický priebeh a závažné somatické, psychické i sociálne dôsledky i jednou z najzávažnejších chorôb dospievajúcich dievčat a mladých žien. Preto i liečenie týchto chorôb spadá do multidisciplinárneho prístupu špecialistov z odboru psychiatria, psychológia, somatická medicína, príp. endokrinológia.

Napriek zdanlivej odlišnosti vychudnutých anorektických dievčat a žien sú si mentálna anorexia a mentálna bulímia veľmi podobné. Obe poruchy spája strach z priberania, z tučnoty a nadmerná pozornosť venovaná vlastnému vzhľadu, vlastnej dokonalosti. Povedali by sme, že ide o istý povahový perfekcionizmus, ktorý sa premieta do kontroly vlastného tela, kedy sa citlivo vníma každý gram navyše. Túto túžbu po štíhlosti by sme mohli nazvať aj „fóbiu z nadváhy“. Pacientka sa neustále zaoberá tým, ako vyzerá, koľko váži a táto sústredenosť na samú seba, tento ponor do vlastných komplexov a zaznamenávanie nedokonalostí, jej bráni venovať sa prirodzenému rozvíjaniu sociálnych vzťahov, priateľstiev, bráni jej byť prirodzene spoločenskou.

Prehnaná kontrola jedla: jeho kvality, množstva, rovnako ako výberovosť v jedle, teda celkové odmietanie jedál s minimálnym obsahom tuku a cukru až na hranicu vyhladovania, vedie k podráždenosti, náladovosti a plačlivosti. Tieto psychické rozlady spravidla časom nadobudnú vážny a hlboký rozmer, častú vedú k rozvratu rodinných a priateľských vzťahov u pacientky a následným pocitom nepochopenia a osamelosti.

Pretože prirodzená túžba po jedle je násilne potlačená a výživa tela extrémne zredukovaná, túžba po jedle sa vlastne vystupňuje a vedie často k nekontrolovateľnému, záchvatovitému prejedaniu. Asi u jednej tretiny prípadov mentálnej anorexie sa časom rozvinie mentálna bulímia s normálnou telesnou hmotnosťou. Dalo by sa povedať, že túžba po jedle tu zvíťazila, avšak presadila sa vo forme škodlivých rituálov. Medzi ne patria predovšetkým:

  • záchvatovité prejedanie,
  • opakované neprimerané kompenzačné správanie (vyvolané zvracanie, zneužívanie a nadužívanie laxatív, ako aj diuretík),
  • telesné cvičenie v nadmernom množstve (špeciálne po jedle).
Mentálna anorexia sa vyvíja pomaly, dalo by sa povedať plíživo a nenápadne. Spravidla ide o snahu dievčaťa upraviť si váhu, túžbu schudnúť doslova pár kg, čo spravidla aj rodičia dievčaťa vnímajú pozitívne. Preto sa mentálna anorexia týka dievčat v pubertálnej a adolescentnej fáze vývoja, menej sa dotýka žien vo fáze fyzickej zrelosti.

Niekedy impulzom k chudnutiu môže byť vypočutá kritická pripomienka k váhe či proporciám dievčaťa a tá spustí lavínu spomínaného anorektického správania. Jeho výrazným znakom je porucha vnímania telesných proporcií, čo vedie k chudnutiu a pocitom tučnoty aj vtedy, keď už telesné proporcie poukazujú na vychudnutosť. Toto mylné vnímanie vlastnej telesnej schémy je však nekorigovateľné, tendencia chudnúť, resp. udržiavať si nízku váhu nie je rozumom a dohováraním ovplyvniteľná.

V našom Psychosociálnom centre máme s liečením mentálnej anorexie i mentálnej bulímie bohaté terapeutické skúsenosti. V terapeutickom procese spravidla aplikujeme kombinovaný prístup, založený na vyhasínaní negatívnych obsedantných rituálov stravovania so súbežným posilňovaním prospešných a žiadúcich foriem životosprávy. Kľúčová je zmena vzťahu pacientky k sebe samej, preto pracujeme na posilnení pozitívneho sebahodnotenia, na celkovom formovaní sebavedomia a pozitívnej životnej filozofie. Úspešnosť terapie je však podmienená včasným zásahom odborníkov do anorektického spôsobu prežívania a správania - čím skôr s liečením začneme, tým lepšie a trvalejšie výsledky môžeme dosiahnúť.

Preto odporúčame rodičom a blízkym, i samotným pacientkam, aby trápenie s chorobou, ktoré na oboch stranách pociťujú, neriešili sami – choroba si vyžaduje odborný prístup a špecifické metódy liečenia. Nenechajte sa ovplyvniť presviedčaním pacientky, že „to má vo svojich rukách“ a postupne priberie - nedočkáte sa. Medzitým prejde niekoľko mesiacov, choroba nadobudne chronický rozmer a začnú sa prejavovať vážne dôsledky kachexie, ako sú:
  • vypadávanie vlasov, narušená výživa kože (pokožka suchá, šupinatá, zbavená kolagénu),
  • amenorhea a oneskorenie vývinu,
  • deficit minerálov (najmä magnézia a kalcia) a opuchy nôh,
  • zápalové procesy tráviaceho traktu,
  • poškodenie chrupu žalúdočnými kyselinami, a iné.
Najzávažnejšie sú však psychické poruchy, ktoré mentálnu anorexiu sprevádzajú: dochádza k oslabeniu procesov sebakontroly a sebaovládania, k náladovosti, podráždenosti, impulzivite. Spôsob života a negatívne sebahodnotenie vedie k strate sebavedomia, k sociálnej neistote, ba až k osamelosti.

Toto sú závažné dôsledky choroby, ktoré môžu natrvalo deformovať psychický vývin dievčaťa. Aby sme neboli ako rodičia pasívnymi obeťami chorobného procesu, ktorý číha na naše dieťa, snažme sa predchádzať tejto civilizačnej chorobe a nezdravému spoločenskému trendu po fyzickej dokonalosti ako výhradnému kritériu uplatnenia osobnosti.

Preto rozvíjajme zdravé sebavedomie dieťaťa a pocit vlastnej hodnoty, podporujme jeho vlastné talenty a schopnosti, učme dieťa ventilovať emočný stres športom, zdravým pohybom, prejavujme dieťaťu obdiv k jeho schopnostiam a dosiahnutým výsledkom, prejavujme mu lásku.

Ponúkajme mu hodnoty, o ktoré sa sami v živote opierame.

Spracovala: Mgr. Gabriela Lukáčová

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.