Aktuálne:
Výberové konanie na pozíciu:
PROFESIONÁLNY RODIČ


 

Deň Mestských podnikovMaľovali sme s majstrom Collinásym
Maľovali sme s majstrom Collinásym

Dňa 19. júla sme s klientmi denného stacionára opäť navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach, tentokrát pri príležitosti výstavy košického maliara Juraja Collinásyho. Múzeum pripravilo tvorivú dielňu, vďaka ktorým sme umeleckú tvorbu nie len obdivovali, ale aj vyskúšali na vlastnej koži s pomocou šikovnej autorky tejto akcie. Tvorba majstra Collinásyho nás veľmi zaujala a inšpirovala.

V rámci tvorivej dielne sme mali príležitosť vybrať si konkrétne dielo a vyskúšať ho reprodukovať vlastnými silami, tiež si pomocou modernej techniky vytvoriť foto – koláž z našej tvorby na pamiatku. Tak isto ako autor obrazov, ani my sme sa nebáli farieb a kreslili s radosťou. S klientmi sme sa vďaka tomu mohli priblížiť k dielam o niečo bližšie a tvorbu v nádhernej budove múzea sme si veľmi užili.

Ďakujeme Východoslovenskému múzeu a jeho ústretovým zamestnancom za ďalší zaujímavý zážitok a už teraz sa tešíme nabudúce. Našu tvorbu si môžete pozrieť vo fotogalérii.


Výchovno-vzdelávací program pre rodičov
z Luníka IX a blízkych osád 2017
Výchovno-vzdelávací program pre rodičov z Luníka IX a blízkych osád 2017

Psychosociálne centrum, v rámci koncepcie Programu rozvoja mesta Košice „Sociálne mesto“, pokračuje v roku 2017 v realizácii Výchovno-vzdelávacích programov, ktoré sa zameriavajú najmä na rómske rodiny v lokalite MČ Košice – Luník IX. Svojim obsahom sú aktívnym preventívnym prínosom aj pri sanácii rodiny, ale aj pri realizácii opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, predchádzania sociálno-patologických javov, úpravy rodinných pomerov maloletých detí a pod. V spolupráci s pracovníkmi referátu sociálnych vecí Mesta Košice boli do programu zaradené najmä rodiny dysfunkčné až afunkčné (tzv. mnohoproblémové rodiny), v ktorých nepriaznivá sociálna situácia v súvislosti s rôznymi problémami pretrváva niekoľko rokov, v niektorých rodinách aj celé generácie. Počas júna už prebehlo osem stretnutí preventívneho programu v zrekonštruovaných priestoroch Komunitného centra na Krčméryho ul. 2. Cieľom interaktívnych aktivít bolo diskusnou formou posúvať už existujúce hranice vedomosti rodičov do užšej roviny, a to najmä pri konkrétnych rizikových javoch, ktoré ohrozujú nielen zdravý vývoj maloletých detí (záškoláctvo, šikana, sociálne siete, užívanie psychotropných látok a i.), ale i funkčnosť celej rodiny, čo má za následok negatívny dopad na celú komunitu. Pozitívnym výstupom je 81 účastí mamičiek v 1. bloku programu.

V tomto roku opätovne patrí poďakovanie spoločnosti LABAŠ s. r. o., vďaka ktorej bolo na stretnutiach malé občerstvenie a najaktívnejšie mamičky boli po vyhodnotení programu odmenené balíčkom základných potravín.

2. blok Výchovno-vzdelávacieho programu je naplánovaný na jeseň v období novembra.

Aktivity z jednotlivých stretnutí si môžete pozrieť vo fotogalérii .


Dobrovoľnícky projekt - "Sadíme so seniormi"
Dobrovoľnícky projekt - "Sadíme so seniormi"

Do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku „Naše mesto“ sa zapojili aj obyvatelia (seniori) malometrážnych bytov na Južnej triede v Košiciach. Dňa 16. júna 2017 sa do akcie zapojili skrášlením okolia bytového domu, v ktorom im Mesto Košice poskytuje možnosť nájomného bývania. Hlavnou aktivitou projektu „Sadíme so seniormi“ bola spoločná výsadba okrasných rastlín a drevín, ktoré spolu so zeminou bezplatne zabezpečila Správa mestskej zelene v Košiciach. Účastníci projektu sa spolu s pracovníčkou pobočky Psychosociálneho centra zhostili svojich úloh s veľkou energiou aj napriek vyššiemu veku a vysokým horúčavám. Veľkým zážitkom bolo vidieť čakan v rukách krehkej ženy (dôchodkyne), ktorá bojovala so starými koreňmi v pôde. Samotná výsadba rastliniek bola ohrozená nečakaným daždivým počasím. Dobrovoľníci to však poňali ako pomoc zo strany pani prírody. Im priniesla čerstvý vzduch a rastlinkám potrebnú vlahu.

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť aktívne starnutie u občanov vyššieho veku a občanov na dôchodku, vďaka ktorému je vyšší predpoklad zmiernenia alebo úplného zastavenia pocitu samoty, nepotrebnosti a zbytočnosti. Vedľajším zámerom bolo podporiť a viesť seniorov k posilneniu nových sociálnych kontaktov vo svojej komunite a vytvoriť priestor pri udržiavaní kognitívnych ale aj manuálnych zručností.

Otvorte si fotogalériu a pozrite si dielo rúk dobrovoľníkov.

Projekt bol podporený mestským podnikom Správa mestskej zelene v Košiciach.


Služby sociálno-právnej ochrany

Psychosociálne centrum rozširuje svoje služby o ďalšiu činnosť: vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov“. V rámci súčinnosti SPO bude realizovať činnosť poradensko – psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách ako nezdravotnícky úkon za úhradu, stanovenú v platnom cenníku služieb, resp. bezplatne.

Viac informácii v priloženom dokumente.
Úsmevy pre Košice 2017
Úsmevy pre Košice 2017

Dňa 3. mája sa naši klienti denného stacionára zapojili do krásneho podujatia Úsmevy pre Košice, ktoré organizuje naše mesto v rámci osláv „Dni mesta Košice“. Tak ako každý rok, spolu s ďalšími účinkujúcimi, prezentovali svoju tvorivú činnosť a kreativitu.

Na úvod nášho programu zaspievala a navodila slávnostnú atmosféru Monika Snášelová, nasledovala „Moja poézia“, teda literárna tvorba Valérie Kleitsovej. Klientov pri prednášaní básní sprevádzala talentovaná klaviristka Nina Friedmanová. Opäť sme si užili bohatý kultúrny program, z ktorého sme odchádzali plní dojmov a umeleckých zážitkov. Naši klienti sa už teraz tešia a plánujú účasť na ďalšom ročníku.

Ďakujeme mestu Košice za podporu a príležitosť priblížiť činnosť inštitúcií, ktoré sa venujú ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Atmosféru Úsmevov pre Košice si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Výberové konanie

Kvalifikačné predpoklady:
Ukončené úplné SŠ vzdelanie – absolvovaná príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Absolvovanie psychologického vyšetrenia.

Náplň práce:
Priama starostlivosť o deti pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti pre deti vo veku od 0 rokov, najmä fyzická a psychická starostlivosť o deti, hygienické návyky, saturácia základných fyzických a psychických potrieb detí, pomoc pri realizácii výchovno-vzdelávacích procesov, sledovanie zdravotného stavu a aktívne zabezpečenie domácej zdravotnej starostlivosti.

Ponúkaný plat:
Podľa zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce § 118- §120

Druh pracovného pomeru:
PP na dobu určitú , pracovný úväzok 1,0 (37,5 hod./týždeň).

Miesto výkonu práce:
v domácom prostredí profesionálneho rodiča

Termín nástupu:
ihneď

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
komunikačné zručnosti, ochota odborne rásť, hodnotová orientácia, zodpovednosť.

  Požadované doklady pre výberové konanie:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • fotokópia dokladu o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu,
 • fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti najmenej v rozsahu 60 hodín,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
 • výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas partnera na výkon PR,
 • doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28. 05. 2017

Žiadosti s dokladmi prosím zasielajte na adresu: PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, Löfflerova 2, 040 01 Košice,, alebo na e-mailovú adresu: pscentrum@pscentrum.sk s predmetom: profesionálny rodič. Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Horváthová – riaditeľka - 055/6719 358, Ing. Zuzana Madárová - 055/3813 666.


Informácie k výberovému konaniu na stiahnutie:
Výberové konanie: PROFESIONÁLNY RODIČ


Návšteva Východoslovenského múzea v Košiciach a súťaž - Cisárovnej nové šaty
Návšteva Východoslovenského múzea v Košiciach a súťaž - Cisárovnej nové šaty

Klienti denného stacionára majú veľký záujem o čo najpestrejšie spektrum aktivít, preto sa snažíme pravidelne realizovať činnosti a akcie aj mimo nášho centra. Práve preto sme v marci navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach.

Videli sme exponáty z Krásnej hôrky, zaujímavú výstavu architekta Makovecza a nahliadli sme do histórie Rakúsko – Uhorska. Dozvedeli sme sa o živote cisára Františka Jozefa I., no najviac nás upútala výstava „Kráľovná Alžbeta a móda“. Krásne šaty legendárnej cisárovnej Sissi nás inšpirovali ku vlastnej tvorbe v stacionári, a tak sme sa s klientmi zapojili do súťaze – Cisárovnej nové šaty. Spoločne sme s pomocou našich kreatívnych pracovníčok vytvorili návrh šiat, ktorými sme zaujali a potešili nie len návštevníkov, ale aj zamestnancov múzea a v súťaži sme vyhrali špeciálnu cenu pre kolektív.

Víťazné šaty, ale aj ďalšie umelecké návrhy našich klientov môžete vidieť v obrazovej dokumentácii, taktiež ich stihnete vidieť vystavené v múzeu ešte do konca mája, aj v rámci „Košickej noci múzeí a galérií“ 20.mája 2017.

Ďakujeme Východoslovenskému múzeu za krásny zážitok a tešíme sa na ďalšie zaujímavé výstavy a akcie. Fotky z návštevy si môžete pozrieť vo fotogalérii.


Úsmevy pre Košice 2017

Projekt "Naše Tatry"
Projekt "Naše Tatry"

Dňa 8. marca 2017, v rámci projektu "Naše Tatry", sa deti zo Zariadenia núdzového bývania na Adlerovej 4 a Krízového centra Oceľová nádej na Pollovej 18 v Krásnej mali možnosť zúčastniť celodenného výletu na Štrbskom plese spolu s klientmi denného stacionára Psychosociálneho centra. Cieľom výletu bolo navštíviť Štrbské Pleso, ktoré je jedným z najznámejších miest našich veľhôr – Vysoké Tatry.

Účastníci výletu si cestu autobusom spríjemňovali spievaním veselých pesničiek. Zvedavými otázkami sa zaujímali o samotný cieľ výletu, zisťovali čo všetko na mieste uvidia a aké aktivity im poskytne zimno-jarná príroda.

Deti, ale aj dospelí sa dozvedeli, že Štrbské pleso je najvyššie položenou tatranskou osadou a chodník okolo plesa sa kedysi nazýval podľa arcikňažnej Klotildy – Klotoldina promenáda. Po príjazde na miesto sa všetci účastníci posilnili bagetami a teplým čajom a vybrali sa na „kyslíkovú“ prechádzku okolo celého Štrbského plesa, ktorá je dlhá cca 2,25 km. Hmla obmedzovala výletníkom pôžitok z pohľadu na krásnu prírodu, ale nemala tú moc zastaviť deti v aktívnom pohybe. Tatranské počasie dovolilo deťom i dospelým zacvičiť si na náčiniach a zabojovať s rôznymi prekážkami, ktoré sú súčasťou tejto dráhy. Pohybové aktivity na čerstvom vzduchu zahrievali telá a informačné tabule z náučného chodníka poskytli množstvo zaujímavostí o živočíšnej a rastlinnej ríši tejto chránenej oblasti nášho Slovenska. Dozvedeli sa, že vody Štrbského plesa sú pravdepodobne jediným miestom na svete, kde žije v súčasnosti už vzácna ryba Sih maréna.

Naše Tatry sa nemuseli hanbiť ani snehovou nádielkou a kde tu sa spustila spontánna guľovačka a postavil sa aj snehuliak. Celodenný výlet tak mal veľký úspech u všetkých a do autobusu nastupovali príjemne unavení vďaka športovým aktivitám, ale i zážitkom z celého dňa.

Atmosféru z výletu si môžete prezrieť vo fotogalérii.

Projekt „Naše Tatry“ bol zameraný na cieľovú skupinu detí a mládeže z rodín ohrozených správaním iných fyzických osôb a tiež na deti, ktoré sú dočasne vyňaté z bežného rodinného života. Hlavným zámerom projektu bolo počas jarných prázdnin pripraviť deťom výlet, ktorý ich mal motivovať k aktívnemu tráveniu voľného času v prírode namiesto vysedávania pred televízorom alebo počítačom.

Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore Fondu zdravia mesta Košice n. f.


Poskytovanie novej sociálnej služby v dennom stacionári
Denný stacionár

Psychosociálne centrum v Košiciach poskytuje od 1. januára 2017 v priestoroch na Löfflerovej ulici č.2 v Košiciach novú sociálnu službu v dennom stacionári.

Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, kde sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Konkrétne poskytujeme ambulantnú pomoc pre klientov od 18 rokov veku, ktorí nie sú samostatní vo všetkých sebaobslužných úkonoch a základných sociálnych aktivitách a potrebujú dohľad pri niektorých činnostiach predovšetkým z dôvodu zdravotného postihnutia alebo dlhodobého zhoršenia zdravotného stavu. Napriek tomu zostávajú v prirodzenom domácom prostredí a na určitú časť dňa môžu prichádzať do denného stacionára.

Poskytujeme:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • stravovanie – poskytovanie obedov
 • psychologické poradenstvo
Zabezpečujeme:
 • pracovnú terapiu
 • záujmovú činnosť

Ďalej poskytujeme sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc a podporu aj rodinným príslušníkom našich klientov, alebo inej fyzickej osobe, ktorá sa stará o klienta v domácom prostredí.

Prevádzka denného stacionára je v pracovných dňoch od 07:30 hod. do 15:30 hod.

Kapacita zariadenia je 12 miest.

Podmienky prijatia sú nasledovné:
 • rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktorý vydáva mesto alebo obec,
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári,
 • doloženie potrebných dokladov v zmysle zákona o sociálnych službách.
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubomír Soľák, 055/698 62 49, 0944 554 522
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ščerbanovská, 055/ 381 36 67, 0918 538 735


Primátorský punč 2016Vianočné trhy 2016Benefičný koncert pre klientov Denného stacionára
a deti z Krízového strediska Oceľová nádejVďaka verejnej zbierke „Dni nezábudiek 2016“ zrealizujeme projekt
Verejná zbierka "Dni nezábudiek 2016"
Aj v tomto roku sa naša organizácia, dňa 6. a 7. októbra, zapojila do 13. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky „Dni nezábudiek“, ktorú každoročne vyhlasuje Liga za duševné zdravie SR. S heslom „Dôstojnosť v duševnom zdraví“ bola smerovaná na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ich sociálneho začlenenia do života a obnovu prevádzky Linky dôvery Nezábudka.

Výťažok z predaja nezábudiek sa využije na podporu projektov chránených dielní, chráneného bývania, stacionárov a na tvorivé prežívanie času klientov v rámci preventívnych programov v oblasti duševného zdravia.

Naša úprimná vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí počas týchto dní prispeli svojim dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek označených nezábudkou.


Chladné a upršané počasie neodradilo dobrovoľníkov a tieto pokladničky ste mohli stretnúť v uliciach aj vďaka študentom a pedagogickému vedeniu košických stredných škôl:

Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici,
Súkromná stredná odborná školy na Bukoveckej ulici,
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia na Požiarnickej ulici
a Športové gymnázium na Triede SNP

Ich nezištnou dobrovoľnou aktivitou počas dvoch dní sa podarilo vyzbierať sumu
641,- EUR,
z ktorej určitou čiastkou bude podporený pripravovaný projekt pre klientov
denného stacionára v rámci organizačnej štruktúry PSC.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky s cieľom pomôcť prinavrátiť ľudskú dôstojnosť a ponúknuť kvalitnejšie služby ľuďom s duševnými poruchami. S veľkou hrdosťou Vám predstavíme študentov stredných škôl v našej fotogalérii.
Projekt – Nezábudka seniorom
Nezábudka seniorom

Psychosociálne centrum, vďaka finančnej podpore Ligy za duševné zdravie, zrealizovalo v období júna 2016 veľmi pekný projekt „Nezábudky seniorom“. Projekt bol zameraný na cieľovú skupinu seniorov využívajúcich sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. V rámci projektu boli pre záujemcov pripravené bezplatné bloky Canisterapie a Biblioterapie s tréningom pamäte. Stretnutia sa konali pod odborným vedením skúsenej canisterapeutky s jej štvornohým tímom psíkov a psychologičky Psychosociálneho centra.

Počas troch stretnutí canisterapie sme mali možnosť vídať obrazy naplno otvorených emócii ako sú dojatie, šťastie, strácajúci sa strach z nepoznaného, miznutie obáv a budovanie vzájomnej dôvery. Nakoľko je v takýchto zariadeniach často obmedzenie a zákaz chovať vlastné zviera z objektívnych dôvodov, stretávali sme sa s veľkým prejavom šťastia z možnosti pohladiť psíka a cítiť jeho fyzické teplo a hebkú srsť na rokmi zvráskavených dlaniach. Citáty a výpovede o neodolateľnom a oddanom pohľade psíka boli reálne prítomné, čoho dôkazom boli pocitové zimomriavky a neudržateľne vlhké oči dojatím. A to všetko bolo sprevádzané šťastným vrtením chvostíkov, ktoré mnohokrát rozžiarilo všetky tváre veľkým úsmevom.

Účastníkom biblioterapie sa na troch stretnutiach, pomocou reprodukovania príbehov z kníh, otváral svet plný rozmanitých vôní, chutí a zážitkov, ktoré boli zapadnuté v úzadí pamäte. Myseľ sa rozhovormi prebúdzala smerom k vlastným spomienkam a dávno prežitým príbehom. Skupinové stretnutia s knihou vytrhli prítomných zo všednosti dní a umožnili im virtuálne zažiť rôzne dobrodružstvá. Táto krásna aktivita sa nenásilne spojila s liečbou a nenásilne uľaviť v rôznych vnútorných tenziách klientov. Celkovú atmosféru na všetkých aktivitách spríjemňovalo zabezpečené malé občerstvenie.

Psychosociálne centrum sa už dlhoročne aktívne zapája ako koordinátor do verejnej zbierky Dni nezábudiek, čím sa snaží získavať financie na rôzne projekty pre svojich klientov, ktorým poskytuje zdravotnícke a sociálne služby v rámci svojej organizačnej štruktúry.

Príjemné chvíle z aktivít projektu môžete precítiť aj Vy vďaka fotogalérii.

Oznámenie o zmene adresy

Löfflerova 2, Košice Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Psychosociálne centrum od 01. 09. 2016 zmenilo adresu sídla.
Nová adresa sídla a zároveň korešpondenčná adresa je:

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM
Löfflerova 2
040 01 Košice

Telefónne čísla, e-mailové adresy a ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené.

Prosíme Vás, aby ste v korešpondencii s nami po 01. 09. 2016 používali výlučne novú adresu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás môžete kontaktovať na pscentrum@pscentrum.sk alebo na nezmenených telefónnych číslach: 055/ 671 93 59 alebo 0918 538 735.

Návšteva adoptívneho zvieratka
v Zoologickej záhrade v Košiciach

Lemur

Lemur kata v košickej Zoologickej záhrade získal svojho adoptívneho rodiča. Stalo sa ním Psychosociálne centrum. Klienti denného stacionára, deti a matky zo Zariadenia núdzového bývania, deti z Krízového strediska Oceľová nádej, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci a dobrovoľníci Psychosociálneho centra sa dňa 29.07.2016 prišli po prvýkrát zoznámiť so svojím novým prírastkom do rodiny.

Na potešenie celého personálu a klientov Psychosociálneho centra sme sa od zamestnancov ZOO dozvedeli ďalšiu radostnú správu – našim adoptívnym zvieratkom je mláďatko. Radosť zo stretnutia bola obojstranná. Malý lemurik pri stretnutí so svojimi adoptívnymi rodičmi žiaril šťastím. Problém mu nerobilo ani pózovanie pred našim fotoaparátom.

Po príjemnom stretnutí sa celý kolektív presunul do ostatnej časti krásnej ZOO, kde nevynechal ani komentované kŕmenie tučniakov a tuleňov. Novým zážitkom boli aj obyvatelia v priestoroch s morskými akváriami. Klienti Psychosociálneho centra sa veľmi tešili zo stretnutí s cudzokrajnými zvieratkami žijúcimi v Zoologickej záhrade v Košiciach.

Príjemnú atmosféru zo stretnutia s lemurom a ostatnými obyvateľmi košickej ZOO prinášame v obrazovej dokumentácii.

Ďakujeme vedeniu Zoologickej záhrady v Košiciach za podporu našich klientov a ústretovosť.


Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.