Aktuálne:
Denný stacionár
otvorený Po - Pi
7:30 - 15:30


 
Poskytovanie novej sociálnej služby v dennom stacionári
Denný stacionár

Psychosociálne centrum v Košiciach poskytuje od 1. januára 2017 v priestoroch na Löfflerovej ulici č.2 v Košiciach novú sociálnu službu v dennom stacionári.

Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, kde sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Konkrétne poskytujeme ambulantnú pomoc pre klientov od 18 rokov veku, ktorí nie sú samostatní vo všetkých sebaobslužných úkonoch a základných sociálnych aktivitách a potrebujú dohľad pri niektorých činnostiach predovšetkým z dôvodu zdravotného postihnutia alebo dlhodobého zhoršenia zdravotného stavu. Napriek tomu zostávajú v prirodzenom domácom prostredí a na určitú časť dňa môžu prichádzať do denného stacionára.

Poskytujeme:
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • stravovanie – poskytovanie obedov
  • psychologické poradenstvo
Zabezpečujeme:
  • pracovnú terapiu
  • záujmovú činnosť

Ďalej poskytujeme sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc a podporu aj rodinným príslušníkom našich klientov, alebo inej fyzickej osobe, ktorá sa stará o klienta v domácom prostredí.

Prevádzka denného stacionára je v pracovných dňoch od 07:30 hod. do 15:30 hod.

Kapacita zariadenia je 12 miest.

Podmienky prijatia sú nasledovné:
  • rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktorý vydáva mesto alebo obec,
  • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári,
  • doloženie potrebných dokladov v zmysle zákona o sociálnych službách.
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubomír Soľák, 055/698 62 49, 0944 554 522
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ščerbanovská, 055/ 381 36 67, 0918 538 735


Primátorský punč 2016Vianočné trhy 2016Benefičný koncert pre klientov Denného stacionára
a deti z Krízového strediska Oceľová nádejVďaka verejnej zbierke „Dni nezábudiek 2016“ zrealizujeme projekt
Verejná zbierka "Dni nezábudiek 2016"
Aj v tomto roku sa naša organizácia, dňa 6. a 7. októbra, zapojila do 13. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky „Dni nezábudiek“, ktorú každoročne vyhlasuje Liga za duševné zdravie SR. S heslom „Dôstojnosť v duševnom zdraví“ bola smerovaná na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ich sociálneho začlenenia do života a obnovu prevádzky Linky dôvery Nezábudka.

Výťažok z predaja nezábudiek sa využije na podporu projektov chránených dielní, chráneného bývania, stacionárov a na tvorivé prežívanie času klientov v rámci preventívnych programov v oblasti duševného zdravia.

Naša úprimná vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí počas týchto dní prispeli svojim dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek označených nezábudkou.


Chladné a upršané počasie neodradilo dobrovoľníkov a tieto pokladničky ste mohli stretnúť v uliciach aj vďaka študentom a pedagogickému vedeniu košických stredných škôl:

Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici,
Súkromná stredná odborná školy na Bukoveckej ulici,
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia na Požiarnickej ulici
a Športové gymnázium na Triede SNP

Ich nezištnou dobrovoľnou aktivitou počas dvoch dní sa podarilo vyzbierať sumu
641,- EUR,
z ktorej určitou čiastkou bude podporený pripravovaný projekt pre klientov
denného stacionára v rámci organizačnej štruktúry PSC.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky s cieľom pomôcť prinavrátiť ľudskú dôstojnosť a ponúknuť kvalitnejšie služby ľuďom s duševnými poruchami. S veľkou hrdosťou Vám predstavíme študentov stredných škôl v našej fotogalérii.
Projekt – Nezábudka seniorom
Nezábudka seniorom

Psychosociálne centrum, vďaka finančnej podpore Ligy za duševné zdravie, zrealizovalo v období júna 2016 veľmi pekný projekt „Nezábudky seniorom“. Projekt bol zameraný na cieľovú skupinu seniorov využívajúcich sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. V rámci projektu boli pre záujemcov pripravené bezplatné bloky Canisterapie a Biblioterapie s tréningom pamäte. Stretnutia sa konali pod odborným vedením skúsenej canisterapeutky s jej štvornohým tímom psíkov a psychologičky Psychosociálneho centra.

Počas troch stretnutí canisterapie sme mali možnosť vídať obrazy naplno otvorených emócii ako sú dojatie, šťastie, strácajúci sa strach z nepoznaného, miznutie obáv a budovanie vzájomnej dôvery. Nakoľko je v takýchto zariadeniach často obmedzenie a zákaz chovať vlastné zviera z objektívnych dôvodov, stretávali sme sa s veľkým prejavom šťastia z možnosti pohladiť psíka a cítiť jeho fyzické teplo a hebkú srsť na rokmi zvráskavených dlaniach. Citáty a výpovede o neodolateľnom a oddanom pohľade psíka boli reálne prítomné, čoho dôkazom boli pocitové zimomriavky a neudržateľne vlhké oči dojatím. A to všetko bolo sprevádzané šťastným vrtením chvostíkov, ktoré mnohokrát rozžiarilo všetky tváre veľkým úsmevom.

Účastníkom biblioterapie sa na troch stretnutiach, pomocou reprodukovania príbehov z kníh, otváral svet plný rozmanitých vôní, chutí a zážitkov, ktoré boli zapadnuté v úzadí pamäte. Myseľ sa rozhovormi prebúdzala smerom k vlastným spomienkam a dávno prežitým príbehom. Skupinové stretnutia s knihou vytrhli prítomných zo všednosti dní a umožnili im virtuálne zažiť rôzne dobrodružstvá. Táto krásna aktivita sa nenásilne spojila s liečbou a nenásilne uľaviť v rôznych vnútorných tenziách klientov. Celkovú atmosféru na všetkých aktivitách spríjemňovalo zabezpečené malé občerstvenie.

Psychosociálne centrum sa už dlhoročne aktívne zapája ako koordinátor do verejnej zbierky Dni nezábudiek, čím sa snaží získavať financie na rôzne projekty pre svojich klientov, ktorým poskytuje zdravotnícke a sociálne služby v rámci svojej organizačnej štruktúry.

Príjemné chvíle z aktivít projektu môžete precítiť aj Vy vďaka fotogalérii.

Oznámenie o zmene adresy

Löfflerova 2, Košice Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Psychosociálne centrum od 01. 09. 2016 zmenilo adresu sídla.
Nová adresa sídla a zároveň korešpondenčná adresa je:

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM
Löfflerova 2
040 01 Košice

Telefónne čísla, e-mailové adresy a ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené.

Prosíme Vás, aby ste v korešpondencii s nami po 01. 09. 2016 používali výlučne novú adresu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás môžete kontaktovať na pscentrum@pscentrum.sk alebo na nezmenených telefónnych číslach: 055/ 671 93 59 alebo 0918 538 735.

Návšteva adoptívneho zvieratka
v Zoologickej záhrade v Košiciach

Lemur

Lemur kata v košickej Zoologickej záhrade získal svojho adoptívneho rodiča. Stalo sa ním Psychosociálne centrum. Klienti denného stacionára, deti a matky zo Zariadenia núdzového bývania, deti z Krízového strediska Oceľová nádej, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci a dobrovoľníci Psychosociálneho centra sa dňa 29.07.2016 prišli po prvýkrát zoznámiť so svojím novým prírastkom do rodiny.

Na potešenie celého personálu a klientov Psychosociálneho centra sme sa od zamestnancov ZOO dozvedeli ďalšiu radostnú správu – našim adoptívnym zvieratkom je mláďatko. Radosť zo stretnutia bola obojstranná. Malý lemurik pri stretnutí so svojimi adoptívnymi rodičmi žiaril šťastím. Problém mu nerobilo ani pózovanie pred našim fotoaparátom.

Po príjemnom stretnutí sa celý kolektív presunul do ostatnej časti krásnej ZOO, kde nevynechal ani komentované kŕmenie tučniakov a tuleňov. Novým zážitkom boli aj obyvatelia v priestoroch s morskými akváriami. Klienti Psychosociálneho centra sa veľmi tešili zo stretnutí s cudzokrajnými zvieratkami žijúcimi v Zoologickej záhrade v Košiciach.

Príjemnú atmosféru zo stretnutia s lemurom a ostatnými obyvateľmi košickej ZOO prinášame v obrazovej dokumentácii.

Ďakujeme vedeniu Zoologickej záhrady v Košiciach za podporu našich klientov a ústretovosť.


Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.